น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => แนะนำหนังสือดี => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 01, 2011, 02:47:15 PM

หัวข้อ: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 01, 2011, 02:47:15 PM
(http://upic.me/i/x3/12227787_1690489841198116_6992491601687569698_n.jpg) (http://upic.me/show/57294860)- พระพุทธเจ้า ปกแข็ง”(new)
- “วิราคธรรม”(new)
- โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘”(new)
- โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗”(new)
- ความไม่ประมาท(new)
- หนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕” (รูปเล่มใหม่ (new)
- รู้กฎ แจ้งธรรม(new)
- หนังสือเรื่อง "สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่) "(new)
-"โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท ๔” (new)
-รู้จักเทวดา(new) 
-อนุปุพพิกถา (new)     
-คุณพระรัตนตรัย  
-โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔       
-พระพุทธเจ้า      
-อริยสัจ ๔ (รูปเล่มใหม่สี่สีปกแข็ง)      
-อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ     
-เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์     
-แผนที่ภาวนา
-เครื่องมือพัฒนาจิต 
-ศรัทธาที่ถูกต้อง
-สวดธรรม ฉบับพกพา
-อริยสัจ ๔
-สวดธรรม
-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม
-เอกายนมรรค
-อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท
-What is Dhamma? How Can We See It?
-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล
-ปกิณณกอภิธรรม
-มรณสติในพระไตรปิฎก
-ทางสู่ธรรม
-มองมุมวิปัสสนา
-โอวาทปาติโมกข์   
-ปฎิบัติตามลำดับ
-อานาปานสติ   
-กายคตาสติ
-หลักปฏิบัติสมาธิภาวนา   
-สายกลาง   
-สัจจะแห่งชีวิต   
-การพัฒนาอินทรียสังวร 
-ธรรมที่พึ่ง  
-กฎเกณฑ์กรรม (จัดรูปเล่มและเนื้อหาใหม่) 
-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค 
-ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร   
-อินทรีย์ ๕   
-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร   
-สัลเลขธรรม   
-อริยสัจ   
-ความเข้าใจเรื่องกรรม   
-ปัญญาญาณ   
-สิ่งที่ควรอธิษฐาน   
-ธรรมะ ๔ ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน   
-อริยมรรค8   
-วิธีฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์   
-สติปัฏฐาน 4 : เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน   
-มรรค   
-สติปัญญา   
-วิถีแห่งพุทธะ   
-กฎเกณฑ์กรรม   
-กฎแห่งธรรม 
-วิปัสสนาเบื้องต้น   
-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   
-เริ่มต้นภาวนา   
-แนวทางปฏิบัติธรรม 
-แนวทางปฏิบัติธรรม   
-ทางพ้นทุกข์ ฉบับปรับปรุง
-ทางพ้นทุกข์   
-ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข 


คลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2# (http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#)


ที่มา : http://www.ajsupee.com


หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 04, 2011, 11:07:27 AM
* หนังสือใหม่ล่าสุด *(http://upic.me/i/d1/img_new.jpg) (http://upic.me/show/28720223)คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/dhamma.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/dhamma.pdf)
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 04, 2011, 11:10:32 AM
(http://upic.me/i/a6/img_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/30585035)


หนังสือเรื่อง "การพัฒนาอินทรียสังวร"


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/indriyasamvara.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/indriyasamvara.pdf)หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 05, 2011, 01:31:36 PM
(http://upic.me/i/rq/img_resize.jpg) (http://upic.me/show/31075861)


หนังสือเรื่อง "สัจจแห่งชีวิต" เกี่ยวกับขันธ์ ๕ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/30-truthoflife.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/30-truthoflife.pdf)หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 20, 2012, 08:52:34 AM
(http://upic.me/i/77/saiklang.jpg) (http://upic.me/show/33144913)


สายกลาง โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง  

ในศาสนาพุทธมีคำว่าสายกลางอยู่มากมายหลายเรื่อง
ในทางโลก คนเรามักจะเลือกทางสุดโต่งอยู่คนละข้าง
และเมื่อเห็นคำว่าสายกลาง ก็มักจะเลือกให้อยู่ระหว่างทางที่สุดโต่งสองข้าง
ไม่เป็นไปข้างใดข้างหนึ่ง เกิดเป็นทางสายที่สามขึ้น
แต่แท้จริง พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มีทางสายที่สาม
สายกลาง เป็นเพียงสภาวะที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ
เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม) 

คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/saiklang.pdf (http://www.kallayanatham.com/book/saiklang.pdf)

 
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 28, 2012, 08:15:35 AM
(http://upic.me/i/qy/img_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/34326705)


หนังสือ เรื่อง "หลักปฏิบัติสมาธิภาวนา"คลิ๊ก => http://ajsupee.com/document/pdf/books/howtomeditation.pdf (http://ajsupee.com/document/pdf/books/howtomeditation.pdf)หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 04, 2012, 02:29:52 PM
(http://upic.me/i/6i/img_0001_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/36509991)


หนังสือ เรื่อง  "อานาปานสติ"

คลิ๊ก =>http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/34-anapanasati.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/34-anapanasati.pdf)
 

 
(http://upic.me/i/1s/img_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/36509997)

หนังสือ เรื่อง "กายคตาสติ"

คลิ๊ก =>http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/33-kayakatasati.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/33-kayakatasati.pdf)
 
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 26, 2012, 07:47:41 AM
(http://upic.me/i/56/img_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/36882778)


หนังสือ เรื่อง " ปฏิบัติตามลำดับ "คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/35-practice.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/35-practice.pdf)
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 05, 2012, 06:01:58 PM
(http://upic.me/i/jf/img_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/36862412)


หนังสือ เรื่อง " โอวาทปาติโมกข์ "


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/36-ovadapatimokkha.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/36-ovadapatimokkha.pdf)
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 10, 2012, 07:21:39 AM
(http://upic.me/i/4k/moommongvipassana.jpg) (http://upic.me/show/38001315)

หนังสือ เรื่อง "  มองมุมวิปัสสนา "


คลิ๊ก =>   http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/37-viewofvipassana.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/37-viewofvipassana.pdf)
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 30, 2012, 09:25:48 AM
(http://upic.me/i/vg/img_new_0001.jpg) (http://upic.me/show/43076052)

(http://upic.me/i/uo/img_0001_new.jpg) (http://upic.me/show/43571487)


หนังสือ " ทางสู่ธรรม "  * ใหม่  *


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/38-DhammaPath.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/38-DhammaPath.pdf)


หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 17, 2012, 05:33:26 PM
(http://upic.me/i/4q/0img_new.jpg) (http://upic.me/show/43571488)


หนังสือ เรื่อง " มรณสติในพระไตรปิฎก  "  *ใหม่*

คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/39-Mindfulness%20of%20Death.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/39-Mindfulness%20of%20Death.pdf)
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 07, 2013, 01:29:31 PM
(http://upic.me/i/da/img_0001_new_0001.jpg) (http://upic.me/show/43076050)หนังสือ เรื่อง "ปกิณณกอภิธรรม"  *ใหม่*


คลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/40-abhidhamma.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/40-abhidhamma.pdf)


หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 09, 2013, 03:33:01 PM
(http://upic.me/i/4l/img_0002_new.jpg) (http://upic.me/show/43571486)


หนังสือ เรื่อง "มหาสติปัฏฐานสูตร แปล"
แปลจากบาลี มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/41-mahasati.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/41-mahasati.pdf)
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 04, 2013, 07:58:52 AM
- เรื่อง  " What is Dhamma? How Can We See It? "
แปลจากหนังสือ ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะได้อย่างไรคลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/42-What_is_Dhamma.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/42-What_is_Dhamma.pdf)   
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท " *ใหม่* โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 04, 2013, 08:10:56 AM
(http://upic.me/i/yt/coverl2.jpg) (http://upic.me/show/45622512)


หนังสือ เรื่อง "  อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท " * ใหม่ *  


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/43-ariyasajjainpatijja.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/43-ariyasajjainpatijja.pdf)   
หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ เรื่อง " เอกายนมรรค" * ใหม่ * โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 21, 2013, 10:36:53 AM
(http://upic.me/i/w7/img_new.jpg) (http://upic.me/show/45945982)


(http://upic.me/i/m6/img_0001_new.jpg) (http://upic.me/show/45945981)หนังสือเรื่อง " เอกายนมรรค "  * ใหม่ *


คลิ๊ก=>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/44-aekayanamakka.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/44-aekayanamakka.pdf)
หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ " สร้างความสุขในครอบครัว ด้วยหัวใจใฝ่ธรรม * ใหม่ *- อ.สุภีร์
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 03, 2013, 03:13:29 PM
(http://upic.me/i/ax/1012765_4845816313898_1446966233_n.jpg) (http://upic.me/show/45719093)


คลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/45-HappyBook4family.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/45-HappyBook4family.pdf)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " สวดธรรม " * ใหม่ * โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 27, 2013, 06:00:32 AM
(http://upic.me/i/wt/coverl2.jpg) (http://upic.me/show/47639950)


ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง  " สวดธรรม "  * ใหม่ * โดย อ.สุภีร์  ทุมทอง
หนังสือสวดสาธยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/46-suaddhamma.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/46-suaddhamma.pdf)

หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " อริยสัจ ๔ " * ใหม่ * โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 15, 2013, 06:59:49 AM
(http://upic.me/i/n6/coverl.jpg) (http://upic.me/show/47639949)


ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " อริยสัจ ๔ " * ใหม่ * โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ถอดจากคำบรรยายที่ชมรมคนรู้ใจ


คลิ๊ก=> http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/47-4Nobletruth.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/47-4Nobletruth.pdf)
หัวข้อ: Re: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 11, 2013, 07:24:33 PM

หนังสือสวดสาธยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เล่มเล็ก * ฉบับพกพา *คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/48-suaddhamma-small.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/48-suaddhamma-small.pdf)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " ศรัทธาที่ถูกต้อง " *ใหม่* โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 05:23:25 AM
(http://upic.me/i/g1/b49-satha.jpg) (http://upic.me/show/50104729)


เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

เนื้อหากล่าวถึงสภาวะแห่งศรัทธา และศรัทธาที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 2 ระดับ คือ
(1) ตถาคตโพธิศรัทธา ความมั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
(2) ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยของเหล่าพระอริยเจ้า


คลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/49-rightsatha.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/49-rightsatha.pdf)ที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2# (http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " เครื่องมือพัฒนาจิต" *ใหม่* โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 05:28:45 AM
(http://upic.me/i/qx/b50-minddevelopement1.png) (http://upic.me/show/50104730)


เรียบเรียงจากการจดบันทึกย่อคำบรรยายของ พ.ญ.อรวรรณ ศิลปกิจ บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม ที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555

เนื้อหากล่าวถึงเครื่องมือหลักในการพัฒนาจิต เพื่อให้จิตมีความพร้อมในการใช้งาน ตั้งมั่น เป็นสมาธิ ได้แก่ ความเพียร สัมปชัญญะ
และสติ เทคนิควิธีการฝึก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/50-minddevelopement.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/50-minddevelopement.pdf)ที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2# (http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " แผนที่ภาวนา " *ใหม่ * โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 19, 2014, 05:02:28 PM
(http://upic.me/i/9k/59b51.jpg) (http://upic.me/show/50175550)


เรียบเรียงจากคำบรรยาย เรื่อง สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก ที่ ชมรมคนรู้ใจ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รวบรวมหลักธรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ เหมือนแผนที่สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ บรรยายเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อ 13 มีนาคม 2550

เนื้อหาประกอบด้วย
(1) ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
(2) ชีวิตคือกายกับจิต
(3) เข้าใจชีวิต เข้าถึงธรรม
(4) หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
(5) ลำดับขั้นตอนการศึกษาตามแนวสามัญญผลสูตร
(6) ไตรสิกขาคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/51-mapofbavana.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/51-mapofbavana.pdf)
ที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2# (http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ " *ใหม่ * โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 19, 2014, 05:09:00 PM
(http://upic.me/i/fh/0mb52.jpg) (http://upic.me/show/50175553)


เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 12 - 15 เมษายน 2550

เนื้อหาประกอบด้วย  

(1) หลักการภาวนา
(2) ธรรมะที่เกื้อหนุนการภาวนา
(3) การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ
(4) อยู่กับปัจจุบัน
(5) การอยู่ด้วยธรรม
(6) ความหลากหลายในการภาวนา
(7) พัฒนาการทางปัญญาคลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/52-roadtonibbana.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/52-roadtonibbana.pdf)
ที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2# (http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#)
หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง"อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ " *ใหม่ *โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 03, 2014, 08:36:26 PM
(http://upic.me/i/qb/coverl.jpg) (http://upic.me/show/53395594)


หนังสือเรื่อง "อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ"

เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม โดย กลุ่มพุทธธรรมสวนหลวง ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 11-15 มกราคม 2557 เน้นอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนครอบคลุม ตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตา ทำให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้อริยสัจ และเป็นไปเพื่อนิพพาน


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/53-ariyamakkainpractice.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/53-ariyamakkainpractice.pdf)ที่มา : http://www.ajsupee.com/# (http://www.ajsupee.com/#)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ เรื่อง " อริยสัจ ๔ (รูปเล่มใหม่สี่สีปกแข็ง) " โดย อ.สุภีร์
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 20, 2014, 11:01:04 AM
(http://upic.me/i/yn/10565285_1548583422055426_7988890793528638091_n.png) (http://upic.me/show/53717309)


หนังสือเรื่อง "อริยสัจ ๔ (รูปเล่มใหม่สี่สีปกแข็ง)"

เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก 4 ครั้ง เนื้อหาประกอบด้วย
 
(1) ความหมายของอริยสัจ
(2) ความสำคัญของอริยสัจ
(3) โทษของการไม่รู้อริยสัจ
(4) ประโยชน์ของการรู้อริยสัจ
(5) สิ่งที่ควรทราบพิเศษเกี่ยวกับอริยสัจ
(6) แจกแจงขยายความอริยสัจ รวบรวมคำอธิบายจากพระไตรปิฎกบาลี

จัดรูปเล่มใหม่ พิมพ์เป็นสี่สี ปกแข็ง ๔๐๗ หน้าคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/54-ariyasajja.new.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/54-ariyasajja.new.pdf)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " พระพุทธเจ้า " *ใหม่* โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 26, 2015, 06:53:02 PM
(http://upic.me/i/ca/10386282_1605774856336282_2301779646818226743_n.jpg) (http://upic.me/show/55053298)


หนังสือเรื่อง " พระพุทธเจ้า "

แปลและเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกา รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่การตั้งความปรารถนาแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกร การบำเพ็ญบารมี 30 ทัศ รวมเวลา 4 อสงไขย กับ 100,000 มหากัป จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า รวมทั้งรวบรวมธรรมดาของพระพุทธเจ้า คำอธิบายพระพุทธคุณ มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และความเป็นไปของพระธาตุ


คลิ๊กดาวน์โหลด ===> http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/055-buddha.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/055-buddha.pdf)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee?pnref=story (https://www.facebook.com/Ajsupee?pnref=story)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง"โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔" โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 31, 2015, 05:41:00 PM
(http://upic.me/i/vm/11070774_1607780776135690_7294610935799008833_n.jpg) (http://upic.me/show/55099107)เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาเกี่ยวกับ โพธิปักขิยธรรม หมวดสติปัฏฐาน ๔ อธิบาย ความหมาย อานิสงส์ และแจกแจงเทคนิควิธีการปฏิบัติ ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ การตามดูกาย การตามดูเวทนา การตามดูจิต การตามดูธรรม อธิบายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/056-sattipattan4.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/056-sattipattan4.pdf)

ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee?pnref=story (https://www.facebook.com/Ajsupee?pnref=story)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " คุณพระรัตนตรัย " *ใหม่* โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 25, 2015, 12:12:24 PM
(http://upic.me/i/kp/11010613_903389343033145_8758696126413761716_n.jpg) (http://upic.me/show/55643766)


หนังสือ “คุณพระรัตนตรัย” นี้ ได้รวบรวมบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสรณะที่เลิศประเสริฐสูงสุด พุทธศาสนิกชนควรระลึกนึกถึงอยู่เสมอ เพื่อเป็นเครื่องชี้นำให้เกิดความสว่างในจิตใจ นำพาตนให้เข้าสู่การฝึกหัดพัฒนาตามแนวอริยมรรค จนสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ต่อไป

นอกจากบทสวดภาษาบาลีและคำแปลที่นิยมสวดกันดีอยู่แล้ว เนื้อหาในเล่มนี้ ได้แปลและเรียบเรียงความหมายจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ตอนอธิบายพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ มารวบรวมไว้ เพราะการได้ทราบความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละคำ นำมาเป็นเครื่องระลึกถึง ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความผ่องใสของจิต เกิดศรัทธาปสาทะในสิ่งที่เป็นเลิศ วิบากที่เลิศก็ย่อมมีแก่ผู้นั้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตอัคคัปปสาทสูตร

คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/057-khunpra.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/057-khunpra.pdf)
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee (https://www.facebook.com/Ajsupee)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " อนุปุพพิกถา " *ใหม่* โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 06, 2015, 03:04:48 PM
(http://upic.me/i/r5/12074756_1678531739060593_7592967029676196054_n.jpg) (http://upic.me/show/56911207)


(http://upic.me/i/qp/12108033_1678531799060587_8353365270616137565_n.jpg) (http://upic.me/show/56911208)เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมสุรัตนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เนื้อหาแสดงให้เห็นความสำคัญและเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ของอนุปุพพิกถา 5 ประการ
ได้แก่ (1) ทานกถา (2) สีลกถา (3) สัคคกถา (4) กามาทีนวกถา (5) เนกขัมมานิสังสกถา เป็นธรรมเทศนาแสดงไปตามลำดับ สำหรับปรับจิตให้มีความพร้อม ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ฆราวาสบ่อยครั้ง ก่อนจะทรงประกาศอริยสัจ4
คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/058-anupupbikatha.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/058-anupupbikatha.pdf)
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee (https://www.facebook.com/Ajsupee)
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/

หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " รู้จักเทวดา " * ใหม่ * โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 06, 2015, 03:27:03 PM
(http://upic.me/i/9t/12115848_1678767172370383_3643109344734093942_n.jpg) (http://upic.me/show/56922692)


(http://upic.me/i/mg/12116006_1678767192370381_2454734633147036889_n.jpg) (http://upic.me/show/56922697)เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เนื้อหาให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทวดาในแง่มุมต่างๆ ตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เทวดาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมวัฏฏสงสาร เวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจอวิชชา มีความไม่แน่นอน มีอายุจำกัด 
เรื่องตามสารบัญ (1) รู้จักเทวดา (2) เหตุให้เกิดเป็นเทวดา (3) สุคติของเทวดา (4) วิธีปฏิบัติต่อเทวดาคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/059-deva.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/059-deva.pdf)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee (https://www.facebook.com/Ajsupee)
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ " สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท ๔ " * ใหม่ * โดย อาจารย์สุภีร์
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 04, 2015, 01:28:09 PM
(http://upic.me/i/9e/12308492_1694877244092709_1184660870237202285_n.jpg) (http://upic.me/show/57365863)


หนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท ๔” บรรยายโดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท ๔” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๒ ในชุดโพธิปักขิยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ “โพธิปักขิยธรรม” ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ ได้บรรยายต่อเนื่องมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เนื้อหาในเล่มนี้ นำมาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๖ – ๙ จำนวน ๔ ตอน บรรยายระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่ม เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดคำบรรยาย ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

สัมมัปปธาน ๔ อธิบาย หลักการทำความเพียรที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความหมายและประเภทของสัมมัปปธาน มีสังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน ความสำคัญของความเพียร และเรื่องทั่วไปที่ควรทราบเกี่ยวกับความเพียร

อิทธิบาท ๔ อธิบายหลักการทำความสมาธิที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความหมายของอิทธิบาท ความสำคัญ และวิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวอิทธิบาทให้ประสบความสำเร็จคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/060-sammappathana&itthipadha.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/060-sammappathana&itthipadha.pdf)
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee (https://www.facebook.com/Ajsupee)
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง "สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่) " โดย อาจารย์สุภีร์
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 22, 2015, 01:56:46 PM
(http://upic.me/i/tu/12373371_1699653543615079_8782625258667379050_n.jpg) (http://upic.me/show/57496820)


(http://upic.me/i/q9/12391120_1699653566948410_5415691945568378582_n.jpg) (http://upic.me/show/57496819)


หนังสือเรื่อง "สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่) "
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ วันที่ 5 มกราคม 2553 เนื้อหาบรรยายเรื่อง ธรรมะที่ควรอธิษฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธาตุวิภังคสูตร ซึ่งมี 4 ประการ คือ (1) ปัญญาธิษฐาน (2) สัจจาธิษฐาน (3) จาคาธิษฐาน (4) อุปสมาธิษฐาน ซึ่งเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอยู่เสมอ แล้วฝึกฝนให้มีจนเต็มสมบูรณ์ ก็จะทำให้เป็นผู้เข้าถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้ ทำปกและรูปเล่มใหม่คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/061-athitthanadhamma.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/061-athitthanadhamma.pdf)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee (https://www.facebook.com/Ajsupee)
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ " รู้กฎ แจ้งธรรม " * ใหม่ * โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 23, 2015, 06:24:34 PM
(http://upic.me/i/t8/1915471_1701626003417833_5414906376280183370_n.jpg) (http://upic.me/show/57506675)


หนังสือเรื่อง “ รู้กฎ แจ้งธรรม ” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “รู้กฎ แจ้งธรรม” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

คำบรรยายมี ๒ ตอน บรรยายโดยนำพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกบาลีมาแปลและขยายความ เนื้อหาแสดงกฎเกณฑ์และหลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ คือ กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคตทั้งหลาย ๔ กฎ, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ๒ อย่าง, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ ๔ ข้อ, ลักษณะพิเศษของธรรมะทั้งปวง ๑๐ ชุด เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งนิพพานอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎกคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/062-rookot.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/062-rookot.pdf)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee (https://www.facebook.com/Ajsupee)
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/

หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ “โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2016, 05:59:13 AM
(http://upic.me/i/lt/1936114_1730429087204191_7394048388015556196_n1.jpg) (http://upic.me/show/58088436)


เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ “โพธิปักขิยธรรม” ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาประกอบด้วย

(๑) ความหมายและลักษณะของอินทรีย์ อธิบายความหมายของอินทรย์ ๕ ประการ ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ หมวดธรรมสำหรับพิจารณาดูอินทรีย์ให้เห็นชัด และแจกแจงลักษณะของอินทรีย์แต่ละข้อ

(๒) ความสำคัญของอินทรีย์ อธิบายความสำคัญของอินทรีย์ เช่น เป็นหมวดธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าปฏิญญาตนว่าเป็นพุทธะ รู้อินทรีย์อย่างถูกต้องทำให้เป็นพระอริยเจ้า เป็นเครื่องจำแนกระดับพระอริยเจ้า เป็นต้น

(๓) เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอินทรีย์ อธิบายความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์ในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญญินทรีย์เป็นยอดกว่าอินทรีย์ทั่งหลาย การพัฒนาอินทรีย์ตามลำดับจากสัทธินทรีย์สู่ปัญญินทรีย์ การแสดงอินทรีย์ไม่ครบ ๕ ประการ เป็นต้น

(๔) ความหมายและลักษณะของพละ อธิบายความหมาย และลักษณะของพละ ๕ โดยเทียบเคียงกับอินทรีย์ ๕


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/063-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B05.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/063-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B05.pdf)ที่มา : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=6330 (http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=6330)
หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ *ใหม่* เรื่อง " ความไม่ประมาท " โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2016, 06:06:53 AM
(http://upic.me/i/c2/12803244_1730923170488116_13140839984089194_n.jpg) (http://upic.me/show/58088450)


เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยาย ที่ บ้านธรรมะรื่นรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อธิบายให้รู้จัก ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ มีความรู้ตัว เตือนตน เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่หลงลืม ไม่ปล่อยใจลอย คอยระวังไม่ให้ตกไปทางเสื่อม ไม่พลาดโอกาสแห่งความเจริญ เป็นธรรมะที่มีความกว้างขวาง เป็นที่รวมลงแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย แสดงลักษณะและคุณค่าของความไม่ประมาท โดยอุปมา ๑๐ อย่าง ควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะ ๔ ประการ และพึงมีสติรักษาจิตในฐานะ ๔ ประการคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/064-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/064-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf)
ที่มา : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=6333 (http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=6333)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ *ใหม่* เรื่อง "เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ" โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 08, 2016, 11:40:51 AM
(http://upic.me/i/6d/15326205_1859132034333895_4936392861075174700_o1.jpg) (http://upic.me/show/59911179)หนังสือเรื่อง "เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ"
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรียบเรียงจากคำบรรยาย เรื่อง "สัมมาทิฏฐิ"ที่ คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.(ถอดคำบรรยายโดย คุณ ปาริชาติ กาญจนวลีรัตน์)

สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นข้อแรกในอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นตัวนำเข้าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ชำระสิ่งที่ผิดพลาดการดำเนินชีวิตให้หมดไป เพื่อให้เหลือเฉพาะข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสตัณหาอุปาทาน ได้ดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดตามแนวพรหมจรรย์อันดีเลิศที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ อันเป็นทางนำไปสู่ความสงบ ร่มเย็น เป็นสุข พ้นทุกข์ ถึงพระนิพพาน อย่างแท้จริง

สัมมาทิฏฐิทำให้ละมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสตัวมีโทษร้ายแรงที่สุด ทำให้หนักแน่นในเหตุผลของธรรมะ รู้ดี รู้ชั่ว รู้ถูก รู้ผิด รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้การเวียนว่ายตายเกิด ช่วยชำระจิตใจให้สะอาด มีศรัทธาในปัญญา ตรัสรู้ของพระศาสดา ละชั่ว ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลและนำเข้าสู่อริยมรรค อันเป็นประตูอมตะต่อไปDownload : http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/065-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ.pdf  (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/065-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ.pdf)


ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)

หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ เรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 09, 2017, 06:45:01 PM
(http://upic.me/i/j0/18301729_1936255066621591_7609933131749005279_n.jpg) (http://upic.me/show/60791727)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๔ ในชุดโพธิปักขิยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ “โพธิปักขิยธรรม” ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ ได้บรรยายต่อเนื่องมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เนื้อหาในเล่มนี้ นำมาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๑๓ – ๑๘ จำนวน ๖ ตอน บรรยายระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ – ตุลาคม ๒๕๕๕ กลุ่ม เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดคำบรรยาย ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

เนื้อหาที่บรรยายนั้น อธิบายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโพชฌงค์ ๗ ในประเด็นหลัก ๔ เรื่อง ได้แก่

(๑) ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ อธิบายความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ตามรูปศัพท์ และโดยเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับนิวรณ์ ๕ เป็นต้น

(๒) แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์ แจกแจงตัวสภาวะของโพชฌงค์ทั้ง ๗ แยกเป็น ๓ นัย ทั้งนัยที่มี ๗ นัยที่แยกเป็น ๑๔ และนัยที่แสดงอิงอาศัยวิเวกเป็นต้น

(๓) ความสำคัญของโพชฌงค์ แสดงให้เห็นความสำคัญของหลักธรรมชุดนี้ ตามนัยที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆ เช่น ทำให้จิตโน้มเอียงไปนิพพาน ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ทำให้ละกิเลสได้ เป็นการทำความเพียรอย่างถูกต้อง ทำให้หายป่วย เป็นต้น

(๔) วิธีฝึกโพชฌงค์ แสดงวิธีเจริญโพชฌงค์ ๗ โดยการมีศีลเป็นที่ตั้ง มีกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการ ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบัติในกรรมฐาน วิธีเจริญโพชฌงค์ให้เหมาะกับสภาพจิต และกระบวนเหตุปัจจัยของโพชฌงค์(http://upic.me/i/92/el1f.gif) (http://upic.me/show/1183120)   ดาวน์โหลดหนังสือ ===> http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/066-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A14%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C7.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/066-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A14%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C7.pdf)
ที่มา : เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์ http://ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=7908 (http://ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=7908)
หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ เรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘" โดย อ.สุภีร์
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 20, 2017, 06:35:54 PM
(http://upic.me/i/f0/19665461_1966038190309945_346559082803227298_n1.jpg) (http://upic.me/show/61256861)หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๕ ในชุดโพธิปักขิยธรรม ซึ่งเป็นเล่มสุดท้าย เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ "โพธิปักขิยธรรม" ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาประกอบด้วย
(๑) ความหมายของอริยมรรค คือ เป็นหนทางและเผาทำลายกิเลส
(๒) ความสำคัญของอริยมรรค ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆ เช่น เป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่เลิศสุด เป็นรัตนะ เป็นธรรมะสำหรับแยกผิดถูกชั่วดี เป็นต้น
(๓) แจกแจงองค์ ขยายความลักษณะขององค์ทั้ง ๘ ข้อที่เกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียว
(๔) วิธีการทำให้อริยมรรคเกิดขึ้น ได้แก่ ได้อนุโลมญาณ เจริญวิปัสสนา ใช้องค์มรรคประจำ เจริญสติปัฏฐาน และบุพพนิมิตของอริยมรรค ปกแข็ง ๓๖๘ หน้า

ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เกิดหนังสือชุดนี้ ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้บรรยาย ก็กราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

(http://upic.me/i/92/el1f.gif) (http://upic.me/show/1183120)  Download หนังสือ :===>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/067-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A15%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%E0%B9%98.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/067-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A15%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%E0%B9%98.pdf)

ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)
หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ เรื่อง “วิราคธรรม” *ใหม่* โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 09, 2018, 06:43:18 PM
(http://upic.me/i/xl/27332197_2061456834101413_5732765826120720611_n.jpg) (http://upic.me/show/61957045)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “วิราคธรรม”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “วิราคธรรม” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม หลักสูตร วิราคธรรม ๒ คืน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยคุณหมอยศยง ตั้งวิชิตฤกษ์ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คำบรรยายเน้นให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิราคธรรม ๒ ประการ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ กับพระนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมะที่ทรงอานุภาพในการทำลายล้างกิเลศ โดยอริยมรรคนั้นเป็นข้อปฏิบัติ เป็นทางดำเนิน เป็นเหตุ ส่วนพระนิพพานเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง เป็น เป้าหมาย เป็นผล บรรยายเชื่อมโยงกับธรรมะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร

นอกจากนั้น ยังได้แนะนำวิธีการฝึกสติ สมาธิ เบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญมรรค ตามคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหัวข้อที่บรรยายและคณะผู้ร่วมถอดคำบรรยาย ดังนี้

๑.วิราคธรรม; การเดินทางครั้งสุดท้าย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๒.ฝึกมีสติ ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๓.มีสมาธิแล้วพิจารณากาย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๔.เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป คุณธนพล เดชกำเหนิด
๕.ตอบปัญหาธรรม ๑ คุณวรรณฤดี ศิริธรรม
๖.ที่อาศัยของธรรมฝ่ายวัฏฏะและวิวัฏฏะ คุณพนิช ประวัติเลิศอุดม
๗.ตอบปัญหาธรรม ๒ คุณธนเดช อุดมสวัสดิ์
๘.ตอบปัญหาธรรม ๓ พ.ญ.เรวดี กนกวุฒิ
๙.หลักตัดสินคำสอนของพระศาสดา ๘ อย่าง คุณจิโรจน์ ภาคคีรี

ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และ ขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่เมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หาก มีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของ ผู้บรรยาย ก็ขอขมาต่อ พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

(http://upic.me/i/92/el1f.gif) (http://upic.me/show/1183120)  Download ===>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/068-วิราคธรรม.pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/068-วิราคธรรม.pdf)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)
หัวข้อ: ดาวน์โหลดหนังสือ เรื่อง " พระพุทธเจ้า (ปกแข็ง)" โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 15, 2018, 07:14:32 PM
(https://uppicimg.com/s/XioDnKs1) (https://uppicimg.com/v/XioDnKs1)

หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “พระพุทธเจ้า (ปกแข็ง)”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “พระพุทธเจ้า” นี้ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่การตั้งความปรารถนา การบำเพ็ญบารมี จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า รวมทั้งรวบรวมธรรมดาของพระพุทธเจ้า คำอธิบายพุทธคุณ มหาปุริสลักษณะ และความเป็นไปของพระธาตุ

เนื้อหาได้แปลและเรียบเรียงขึ้น จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับภาษาบาลี เป็นการสรรเสริญคุณอันหาประมาณไม่ได้ของพระพุทธองค์ ทำให้เข้าใจถึงความยากในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า สาธุชนจะได้มีจิตเลื่อมใส เกิดธรรมฉันทะ ดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงประกาศไว้

ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้แปลเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com(https://uppicimg.com/s/zEV0i8y3)  คลิก  ===> (https://uppicimg.com/v/zEV0i8y3)   Download :   http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9023 (http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9023)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ เรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท เล่ม ๑” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 23, 2018, 05:21:42 AM
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload78/r93CrReqmVNP.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=788876&s=r93CrReqmVNP)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท เล่ม ๑”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ "ปฏิจจสมุปบาท เล่ม ๑" นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในหัวข้อ "สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก" ที่ชมรมคนรู้ใจ ณ ห้องพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การบรรยายเรื่องนี้ มีทั้งหมด ๑๑ ตอน ได้นำมาจากการบรรยายครั้งที่ ๔๑ - ๔๕ จำนวน ๕ ตอน บรรยายระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ - กรกฎาคม ๒๕๕๔

เนื้อหาที่บรรยายนั้นประกอบไปด้วย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่

๑. หลักการของปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยหลักการทั่วไป และหลักแจกแจงขยายความ ในบทที่ ๑

๒. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยปฏิจจสมุปบาทเป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระศาสดา เป็นธรรมลึกซึ้งเหนือตรรกะเป็นธรรมเทศนาสายกลาง และเป็นความรู้ที่ทำให้สิ้นความสงสัยทั้งปวง เป็นต้น ในบทที่ ๑ บทที่ ๒ และบทที่ ๓

๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยปฏิจจสมุปบาทเป็นอริสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้ ทุกอาการมีลักษณะเป็นการอริยสัจ แสดงความไม่มีเหตุต้นตออันแรกสุด แสดงที่มาของความหลากหลาย และความเป็นไปของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ตั้งแต่ระดับจิตใจ สังคมและโลก เป็นต้น ในบทที่ ๔ และบทที่ ๕

(https://image.goosiam.com/imgupload/upload78/fVNzDp5IR1vX.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=788877&s=fVNzDp5IR1vX)  ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload78/4kmC4wWcUGhb.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=788878&s=4kmC4wWcUGhb)  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com


(https://uppicimg.com/s/zEV0i8y3)  คลิกดาวน์โหลด  ===> (https://uppicimg.com/v/zEV0i8y3)   Download :  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/070-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%20(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%91).pdf (http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/070-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%20(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%91).pdf)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)


หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ *ใหม่* “ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน ” โดย อ.สุภีร์
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 16, 2019, 07:01:52 AM
(http://image.free.in.th/v/2013/iz/190316120930.jpg) (http://picture.in.th/id/cf1037b33408203778c29f0d73a21c51)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน ” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการบริหาร ได้นำพนักงานของบริษัท ฯ ญาติมิตร และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง ดำเนินการโดย หจก.ทู บาย โฟ แทรเวล ในการเดินทางครั้งนี้นอกจากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ และความสำคัญของสถานที่ต่างๆ โดยวิทยากรจาก หจก. ทู บาย โฟ แทรเวล แล้ว ยังมีการบรรยายข้อธรรมต่างๆ ให้ความรู้ด้านธรรมะแทรกเป็นระยะ ผู้บรรยายได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายธรรม และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆๆ ในระหว่างการเดินทาง

ธรรมที่บรรยายระหว่างการเดินทางนั้น บรรยายแบบสั้นๆ ด้วยคำที่ง่ายๆ เพราะผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่เป็นผู้เพิ่งเริ่มต้นศึกษา แต่เป็นธรรมที่มีความสำคัญเป็นหลักการใหญ่ในพระพุทธศาสนา เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับผู้สนใจพอสมควร จึงได้คัดเลือกบางส่วนมาพิมพ์เป็นหนังสือ รวม ๗ เรื่อง มีชื่อเรื่องและผู้ร่วมถอดคำบรรยายดังนี้

๑. ความเข้าใจในสังเวชนียสถาน พญ.สิริพร เนาวรัตโนภาส
และ คุณพรทิพย์ ธนะโสภณ
๒. สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหา คุณอัจฉริยา เกตุทัต
๓. ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คุณสุรีย์ อัตน์ญานติรัตน์
๔. ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา คุณอัญชลี จันทร์คง
๕. รีบรู้อริยสัจ ๔ คุณอัจฉริยา เกตุทัต
๖. พระพุทธเลิศสุด คุณสมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา
๗. สรุปธรรมนำไปปฏิบัติ คุณอัญชลี จันทร์คง

อนึ่ง ในการเดินทางครั้งนี้ ไม่ได้เรียงลำดับตามสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เรียงลำดับตามความสะดวกในกานเดินทาง ในหนังสือนี้จึงเรียงลำดับการบรรยายในสถานที่ต่างๆ ตามการเดินทางนั้น

ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) หจก.ทู บาย โฟ แทรเวล และผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9852
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ *ใหม่* “ อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน ” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????¹ 19, 2019, 05:26:30 PM
(http://image.free.in.th/v/2013/ie/190419103250.jpg) (http://picture.in.th/id/ac98ddefca4aac957c104ebd27b3a40c)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน” นี้ เป็นหนังสืออธิบายความหมาย องค์ธรรม และเนื้อความของบทพยัญชนะในบาลีอุทเทสแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเป็นหลัก นำมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นให้เข้าใจบทบาลีต่าง ๆ โดยละเอียด เพราะการจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้ชัดเจนและการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์นั้น หากได้เข้าใจบาลีอุทเทสดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปได้มาก นอกจากการอธิบายตามแนวอรรถกถาแล้ว ผู้เขียนได้รวบรวมคำอธิบายตามแนวคัมภีร์เนตติปกรณ์มานำเสนอไว้ด้วย

นอกจากนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีคำอธิบายเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าไว้ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจบ้างพอสมควร จึงได้นำมาพิมพ์รวมกันไว้ คือ พระคาถาที่ ๑ ยมกวรรค พระคาถาที่ ๑ โอวาทปาติโมกข์ และการจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ รวมแล้วหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอยู่ ๔ เรื่อง แต่ตั้งชื่อตามเรื่องที่มีเนื้อหามากกว่า

ขออนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้เขียน ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ


(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)

คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9889 (http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9889)
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ “ สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ ” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 28, 2019, 10:45:34 AM
(http://image.free.in.th/v/2013/it/190528035438.jpg) (http://picture.in.th/id/6a4857eaed5a933a6d254524aa2d25cd)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “สูตรโสดาบัน เล่ม ๑” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม) ปกแข็ง ๔๖๘ หน้า

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “สูตรโสดาบัน เล่ม ๑” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๑ ในชุดสูตรโสดาบัน ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากคำบรรยายในหัวข้อ “สูตรโสดาบัน” ที่ห้องเอกายนมรรค อาคารมหพันธ์ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ได้บรรยายต่อเนื่องมาตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๔๙ ตอน

เนื้อหาในเล่มนี้ นำมาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๑ - ๑๐ จำนวน ๑๐ ตอน บรรยายระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่ม เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดคำบรรยาย ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

เนื้อหาที่บรรยาย เป็นการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเรื่องเกี่ยวกับพระโสดาบันในพระไตรปิฎก มาร้อยเรียง ผูกโยงกัน และอธิบายให้เข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจเรื่องพระโสดาบันได้ชัดเจนตลอดทั่วถึง ทั้งด้านลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน คุณประโยชน์ และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน และวิธีปฏิบัติแบบต่าง ๆ โดยในเล่ม ๑ นี้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
(๑) เกร่ินนำ อธิบายภาพรวมของเหล่าพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
(๒) ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน
(๓) คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน
(๔) วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน

ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เกิดหนังสือชุดนี้ ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=10168 (http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=10168)ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ “ อริยสัจภาคปฏิบัติ ” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 05, 2019, 05:20:49 AM
(http://image.free.in.th/v/2013/ij/190704103049.jpg) (http://picture.in.th/id/cd111f28ddbe75294147411182ea45cb)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “อริยสัจภาคปฏิบัติ” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “อริยสัจภาคปฏิบัติ” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม หลักสูตร ”อริยสัจ” ระยะเวลา ๒ คืน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยคุณหมอยศยง ตั้งวิชิตฤกษ์ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ

คำบรรยายในหลักสูตรนี้ เน้นให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามกรอบอริยสัจ ๔ เพื่อให้มีความรู้ชัดเจนในสัจธรรม และปฏิบัติต่อสัจจะได้อย่างถูกต้อง มุ่งให้ถอนสังโยชน์ ๓ ประการ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส นำเข้าสู่โสดาปัตติมรรค และดำเนินตามมรรค จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ต่อไป มีหัวข้อบรรยายและผู้ร่วมถอดคำบรรยายดังนี้

๑).มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
ถอดคำบรรยายโดย คุณสุรีย์ อัตน์ญาณติรัตน์
๒).สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
ถอดคำบรรยายโดย คุณศุภกิจ แก้วทรง
๓).วิธีพิจารณาธาตุ ๔ ลงเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
ถอดคำบรรยายโดย คุณพัทธ์ธนดล เรืองวัฒนกุล
๔).พิจารณาอริยสัจในทวาร ๖
ถอดคำบรรยายโดย คุณศุภกิจ แก้วทรง
๕).เพราะยึดมั่นขันธ์ ๕ ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น
ถอดคำบรรยายโดย คุณดำรง อัตตปรีชากุล
๖).ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย
ถอดคำบรรยายโดย คุณสุนีย์ จงไพบูลย์กิจ
๗).จากสติสัมปชัญญะไปสู่การเห็นสัจจะ
ถอดคำบรรยายโดย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๘).รู้ชัดและศึกษา
ถอดคำบรรยายโดย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง

ขออนุโมทนา คุณสมบูรณ์ คุณศศิธร คุณปริญญ์ คุณปราชญ์ คุณณัฏฐินันท์ ด.ญ.ชญาภา ศรีบุศกรณ์ ผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ และผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
Website : www.ajsupee.com

(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=10371

(สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ - การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง)

ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)
หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ “ มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย ” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 27, 2019, 10:30:18 AM
(http://image.free.in.th/v/2013/it/191127034326.jpg) (http://picture.in.th/id/71693e30ee777f933ef383cdfa3a5e14)


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย” นี้ แปลและเรียบเรียงจาก พระไตรปิฏกบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๑๐ ข้อ ๓๗๒ ถึงข้อ ๔๐๕ โดยแปลทีละประโยคไปตามลำดับ เพื่อให้เหมาะต่อการสวดสาธยายทบทวนเนื้อหาหลักธรรม
มหาสติปัฏฐานสูตรนี้ มีเนื้อหาที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึก พระพุทธองค์ทรงแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นมรรคเบื้องต้น เป็นทางดำเนินให้ถึงนิพพาน ทรงแสดงกรรมฐานเพื่อบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์จำนวน ๒๑ หมวดในพระสูตรเดียว ได้แก่ (๑) กายานุปัสสนา ๑๔ หมวด (๒) เวทนานุปัสสนา ๑ หมวด (๓) จิตตานุปัสสนา ๑ หมวด (๔) ธัมมานุปัสสนา ๕ หมวด

ขออนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้แปลเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
Website : www.ajsupee.com

(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=10812

(สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ - การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง)
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/ (https://www.facebook.com/Ajsupee/)