น้ำใจธรรม.เนต

จุดมุ่งหมายของน้ำใจธรรม => จุดมุ่งหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: shad ที่ เมษายน 29, 2011, 09:36:09 am

หัวข้อ: จุดมุ่งหมายของเว็บน้ำใจธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: shad ที่ เมษายน 29, 2011, 09:36:09 am
จุดมุ่งหมาย:
o   เพื่อให้ธรรม เผยแผ่ธรรมอันมีคุณค่า ในรูปสื่อธรรมต่างๆ
o   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ธรรม
o   เพื่อการแบ่งปันความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

แนวทางการดำเนินงาน:
เนื่องจากทางเว็บได้รวบรวมซีดีธรรมที่ได้รับจากที่ต่างๆ  และเห็นว่าซีดีธรรมเหล่านี้
เป็นธรรมที่มีคุณค่าต่อการศึกษา  ควรที่จะได้แบ่งปันแก่ผู้ที่สนใจเพื่อศึกษาธรรมนั้น
และเผยแผ่ไปในวงกว้าง

ท่านผู้สนไจสามารถเลือกและขอสำเนาแผ่นได้  ตามรายการซีดีธรรมและวิธีการขอรับซีดีธรรม
ที่ระบุไว้ในเว็บ นอกจากนี้ ทางเว็บได้มีการแจกซีดีธรรมเป็นธรรมทานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะประกาศไว้ที่เว็บบอร์ด

การให้บริการสำเนาซีดีธรรม และการแจกซีดีธรรมของทางเว็บ ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์
เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน เพื่อให้การศึกษาพุทธศาสนาได้ขยายออกไปในวงกว้าง
โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ 
การให้บริการเกี่ยวกับซีดีธรรมในเว็บนี้ไม่มีการจำหน่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หากสื่อธรรมเรื่องใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต
โปรดกรุณาแจ้งมายัง webmaster เพื่อทางเว็บจะยุติการเผยแผ่และนำออกจากรายการซีดีธรรม

อนุโมทนา:
ทางเว็บขอน้อมอนุโมทนา
แด่ทุกท่านที่สนใจศึกษาธรรม และมีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมนี้
ธมฺโม หเว รกฺติ ธมฺจารี ธรรมย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม