แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - prapoj

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1

ขออนุญาติแก้ไขให้ดู..การใส่โค้ด เพื่อแสดงภาพนะครับ

2
ประกาศแจกสื่อธรรม / ทดสอบ1
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2016, 12:39:36 pm »
ประกาศ

3
ซีดีธรรมมาใหม่ / ซีดีธรรมมาใหม่ 23-12-2558
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2015, 02:07:28 pm »
08-03-2557

ลงรายการซีดีแล้ว
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M025   เสียงอ่านธรรม เรื่องพุทธจริยา บทความประกอบดนตรี๑๕ตอน หลวงพ่อเจ้าคุณถาวร - โดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M051   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะอบรม ภาคปฎิบัติ - โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถาวร จิตฺตถาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M044   เสียงอ่านธรรม เรื่องการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) - โดยศรัณยา วีระวัฒน์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องเทศน์พระมาลัยประจำปี๒๕๕๗ - โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย พม.ประนอม ธัมมาลังกาโร อารัมภกถา   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A29 -   M022   ธรรมบรรยาย เรื่องพระมหากัสสปะเถระ - โดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A34 -   M003   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะพ้นนรก - โดยพระเทพกิตฺติวุฑโฒภิกขุ   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A09 -   M023   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมสุปฎิปันโน๙ - โดยพระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A30 -   M019   ธรรมบรรยาย เรื่องเติมอาหารให้จิตใจชุดที่๔ - โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M002   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M003   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดที่22 ทางเดินของจิต - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M004   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดที่23พากเพียรปฎิบัติ - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M005   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M039   ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ภาคปฎิบัติ ๗ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M040   ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ภาคปฎิบัติ ๙ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M041    ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมของโลก - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง    (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M042   ธรรมบรรยาย เรื่องมหานิเทส ๑ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M018   ธรรมบรรยาย ชุดพุทธธรรมสวนหลวง โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่15-16)   
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 26)   
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่6) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B04 -   M024   ธรรมบรรยาย เรื่องทางแห่งความดี เล่มที่๓ - โดยอ.วศิน อินทสระ   (1)

5
น้ำใจธรรม-สุขภาพ / แนะนำกระทู้
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 04:53:48 pm »
องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมี 5ประการ

1.มีศรัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า พระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบ
2.มีสุขภาพแข็งแรง โรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุย่อยอาหารพอเหมาะพอดี
3.ไม่มีมารยาสาไถยไม่โอ้อวด เป็นคนเปิดเผย
4.มีความเพียรพยายามที่จะละอกุศลธรรม เจริญกุศลธรรม เป็นคนบากบั่นมั่นคง
5.มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดดับ ทำทุกข์ให้สิ้นไป

เหตุนี้การหาความรู้เรื่องสุขภาพจึงเป็นประโยชน์ ...

6
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.


7
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.


8
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


9
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

1.สถานี

2.คำนำ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


   


10
ซีดีธรรมมาใหม่ / ซีดีธรรมมาใหม่ 08-03-2557
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 10:12:27 pm »
ซีดีธรรมมาใหม่ 08-03-2557
(ลงรายการซีดีแล้ว)
            

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M038   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๑ บท ๕ กรรม - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M039   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๓ บท ๒๒ ความสุข แบบแผน - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M040   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๓ บท ๒๓ ความสุข ประมวลความ - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M041   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M042   ธรรมบรรยาย เรื่องชวยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M043   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M027   ธรรมบรรยาย เรื่องสัมพันธภาพรูปนาม&การเดินทางในวัฎฎะ - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M028   ธรรมบรรยาย เรื่องอัศจรรย์ของง้วนดิน - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M029   ธรรมบรรยาย เรื่องรัตนอุบาสกเสวนา - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องริงโทนธรรม สคส 2557 - โดยพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M031   ธรรมบรรยาย เรื่องความว่าง แน่นหนักดั่งขุนเขา บางเบาดุจสายลม - โดยพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องฉลาด- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M008   ธรรมบรรยาย เรื่องคิดแบบโสดาบัน- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M009   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ โพชฌงค์๗- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M010   ธรรมบรรยาย เรื่องอธิฐานบันดาลสุข- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A55 -   M001   ธรรมบรรยาย เรื่อวิปัสสนาปรารมภ์- โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ (แผ่นที่1-2)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M006   ธรรมบรรยาย เรื่องบันได ๕ ขั้นสู่การปฎิบัติ- โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A02 -   M015   ธรรมบรรยาย เรื่องมรดกธรรม แผ่นที่๑๐ชุดความถูกต้องแห่งธรรม- โดยท่านพุทธทาส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องงานยุ่งทั้งวัน..จะปฎิบัติธรรมได้อย่างไร โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B03 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องอยู่เหนือกรรม- โดยอ.กำพล ทองบุญนุ่ม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A22 -   M012   ธรรมบรรยายเรื่องชั่วโมงทองคำ ชุดธรรมะประยุกต์ โดย ว.วชิรเมธี   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M038   ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ ภาคปฎิบัติ- โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-2)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M031   ธรรมบรรยาย เรื่องพรหมจรรย์ แผ่นที่ 2- โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่21-22)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M026   ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนาที่ฐณิชาฌ์รีสอร์ท โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง(แผ่นที่5)   (1)
            
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D010   ธรรมบรรยายรวมวีดีทัศน์พระธรรมเทศนา ชุดที่๓ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25มก-28กค56 (แผ่นที่1-10)   (10)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D011   ธรรมบรรยายเรื่องงานธรรมไร้พรมแดนครั้งที่1 วัดถ้ำผาจม เชียงรายโดยพระอ.ปราโมทย์,หลวงพ่อวิชัย,พระอ.สุรศักด์,พระอ.นวลจันทร์   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D012   ธรรมบรรยายเรื่องการเรียนรู้กาย-ใจ มหาวิทยาลัยชีวิต พิชิตความทุกข์ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D013   ภาพยนต์แอนนิเมชั่น เรื่องแนวทางการปฎิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B18 -   D002   ธรรมบรรยายเรื่องชีวิต ไม่ใช่ของเล่น โรงแรมตวันนา 9สค55 โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D002   รายการธรรมปทีปเรื่องสุข-ทุกข์โดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D003   รายการธรรมรู้ตามความเป็นจริงโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D004   รายการธรรมปทีปเรื่องน้ำตาหยดสุดท้ายโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D005   รายการธรรมปทีปเรื่องวาง ว่างโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D006   รายการธรรมปทีปเรื่องเกิด-ตายโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)

11
ซีดีธรรมมาใหม่ / ซีดีธรรมมาใหม่ 19.11.2556
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 10:14:32 pm »
ซีดีธรรมมาใหม่ 19-11-2556

(ลงรายการซีดีแล้ว)            

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M001   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมหลักการดำรงชีวิตปี2555 - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต  (แผ่นที่1-3)   (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M002   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมหลักการดำรงชีวิตปี2555 กรรมฐานเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มปฎิบัติ - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M003   ธรรมบรรยาย เรื่องอปฺปมญญา ภาวนา - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M038   เสียงธรรม เรื่องแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก อานนทธรรม ชุดที่1- โดยมูลนิธิอุทยานธรรม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M039   เสียงธรรม เรื่องแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก ธรรมปฎิบัติ ชุดที่2- โดยมูลนิธิอุทยานธรรม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M035   ธรรมบรรยาย เรื่องหลักปฎิบัติเพื่อโสดาบัน โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M036   ธรรมบรรยาย เรื่อง เริ่มต้นศึกษาค้นหาความหมายวิปัสสนา โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M037   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะสำหรับฆราวาส โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น3 โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B01 -   M015   ธรรมบรรยาย เรื่องดังตฤณวิสัชนา ศาสตร์แห่งรัก โดย ดังตฤณ   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B01 -   M016   ธรรมบรรยาย เรื่องดังตฤณวิสัชนา รู้จักธรรมที่บ้าน โดย ดังตฤณ   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M099   ธรรมบรรยาย เรื่องเสียดายตายไปไม่รู้ธรรม โดยพระกฤช นิมฺมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B04 -   M023   ธรรมบรรยาย เรื่องอธิบายมิลินทปัญหา โดยอ.วศินอินทสระ   (1)
            
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A013   ธรรมบรรยายเรื่องแค่ปัญหาตบหน้า ไม่ได้ฆ่าเราสักหน่อย แผ่นที่2 - พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ   (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A05 -   A002   ธรรมบรรยายเรื่องความสุขที่แท้...สุขแบบชอบธรรม - พระปัญญานันทมุนี   (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A24 -   A001   ธรรมบรรยายเรื่องพลิกบุญ - พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กลฺยาโณ)   (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   C04 -   A005   เพลงธรรม เรื่องรัตนตรัยบูชา - ปาน ธนพร แวกประยูร   (1)
            
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A54 -   DOO1   ธรรมบรรยายเรื่องคือพ่อแม่ที่ใตรมองข้าม โดยพระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A26 -   D002   ธรรมบรรยายเรื่องอยู่กับมาร โดยพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO16   B16 -   M016   ธรรมบรรยาย เรื่อง วิปัสสนาเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่11)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO19   B16 -   M019   ธรรมบรรยาย พระสูตรศึกษา๔ โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 2)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO30   B16 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่5) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
            
วีซีดี …….….....   A22 -   V007   ธรรมบรรยาย เรื่องเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต  โดย พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี (แผ่นที่1-2)   (2)

12
เพลงคนไม่เก่งแต่เสียสละ

เพลงคนไม่เก่งแต่เสียสละ

เพลงคนเล่นไลน์


13
ตอนที่ 7
Published on Aug 21, 2013


14

ตอนที่6
Published on Jun 12, 201315
ตอนที่ 5
อ.สุภีร์ ทุมทอง_ความต่างแห่งบุคคล


หน้า: [1] 2 3 ... 13