แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - prapoj

หน้า: [1] 2 3
1
ประกาศแจกสื่อธรรม / ทดสอบ1
« เมื่อ: ???Ҥ? 28, 2016, 12:39:36 PM »
ประกาศ

2
08-03-2557

ลงรายการซีดีแล้ว
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M025   เสียงอ่านธรรม เรื่องพุทธจริยา บทความประกอบดนตรี๑๕ตอน หลวงพ่อเจ้าคุณถาวร - โดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M051   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะอบรม ภาคปฎิบัติ - โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถาวร จิตฺตถาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M044   เสียงอ่านธรรม เรื่องการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) - โดยศรัณยา วีระวัฒน์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องเทศน์พระมาลัยประจำปี๒๕๕๗ - โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย พม.ประนอม ธัมมาลังกาโร อารัมภกถา   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A29 -   M022   ธรรมบรรยาย เรื่องพระมหากัสสปะเถระ - โดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A34 -   M003   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะพ้นนรก - โดยพระเทพกิตฺติวุฑโฒภิกขุ   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A09 -   M023   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมสุปฎิปันโน๙ - โดยพระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A30 -   M019   ธรรมบรรยาย เรื่องเติมอาหารให้จิตใจชุดที่๔ - โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M002   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M003   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดที่22 ทางเดินของจิต - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M004   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดที่23พากเพียรปฎิบัติ - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M005   ธรรมบรรยาย เรื่องชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M039   ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ภาคปฎิบัติ ๗ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M040   ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ภาคปฎิบัติ ๙ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M041    ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมของโลก - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง    (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M042   ธรรมบรรยาย เรื่องมหานิเทส ๑ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M018   ธรรมบรรยาย ชุดพุทธธรรมสวนหลวง โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่15-16)   
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 26)   
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่6) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B04 -   M024   ธรรมบรรยาย เรื่องทางแห่งความดี เล่มที่๓ - โดยอ.วศิน อินทสระ   (1)

4
น้ำใจธรรม-สุขภาพ / แนะนำกระทู้
« เมื่อ: ?Զع?¹ 01, 2014, 04:53:48 PM »
องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมี 5ประการ

1.มีศรัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า พระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบ
2.มีสุขภาพแข็งแรง โรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุย่อยอาหารพอเหมาะพอดี
3.ไม่มีมารยาสาไถยไม่โอ้อวด เป็นคนเปิดเผย
4.มีความเพียรพยายามที่จะละอกุศลธรรม เจริญกุศลธรรม เป็นคนบากบั่นมั่นคง
5.มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดดับ ทำทุกข์ให้สิ้นไป

เหตุนี้การหาความรู้เรื่องสุขภาพจึงเป็นประโยชน์ ...

5
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.


6
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.


7
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


8
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

1.สถานี

2.คำนำ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


   


9
ซีดีธรรมมาใหม่ 08-03-2557
(ลงรายการซีดีแล้ว)
            

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M038   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๑ บท ๕ กรรม - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M039   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๓ บท ๒๒ ความสุข แบบแผน - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M040   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๓ บท ๒๓ ความสุข ประมวลความ - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M041   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M042   ธรรมบรรยาย เรื่องชวยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M043   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M027   ธรรมบรรยาย เรื่องสัมพันธภาพรูปนาม&การเดินทางในวัฎฎะ - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M028   ธรรมบรรยาย เรื่องอัศจรรย์ของง้วนดิน - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M029   ธรรมบรรยาย เรื่องรัตนอุบาสกเสวนา - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องริงโทนธรรม สคส 2557 - โดยพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M031   ธรรมบรรยาย เรื่องความว่าง แน่นหนักดั่งขุนเขา บางเบาดุจสายลม - โดยพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องฉลาด- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M008   ธรรมบรรยาย เรื่องคิดแบบโสดาบัน- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M009   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ โพชฌงค์๗- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M010   ธรรมบรรยาย เรื่องอธิฐานบันดาลสุข- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A55 -   M001   ธรรมบรรยาย เรื่อวิปัสสนาปรารมภ์- โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ (แผ่นที่1-2)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M006   ธรรมบรรยาย เรื่องบันได ๕ ขั้นสู่การปฎิบัติ- โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A02 -   M015   ธรรมบรรยาย เรื่องมรดกธรรม แผ่นที่๑๐ชุดความถูกต้องแห่งธรรม- โดยท่านพุทธทาส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องงานยุ่งทั้งวัน..จะปฎิบัติธรรมได้อย่างไร โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B03 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องอยู่เหนือกรรม- โดยอ.กำพล ทองบุญนุ่ม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A22 -   M012   ธรรมบรรยายเรื่องชั่วโมงทองคำ ชุดธรรมะประยุกต์ โดย ว.วชิรเมธี   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M038   ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ ภาคปฎิบัติ- โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-2)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M031   ธรรมบรรยาย เรื่องพรหมจรรย์ แผ่นที่ 2- โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่21-22)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M026   ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนาที่ฐณิชาฌ์รีสอร์ท โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง(แผ่นที่5)   (1)
            
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D010   ธรรมบรรยายรวมวีดีทัศน์พระธรรมเทศนา ชุดที่๓ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25มก-28กค56 (แผ่นที่1-10)   (10)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D011   ธรรมบรรยายเรื่องงานธรรมไร้พรมแดนครั้งที่1 วัดถ้ำผาจม เชียงรายโดยพระอ.ปราโมทย์,หลวงพ่อวิชัย,พระอ.สุรศักด์,พระอ.นวลจันทร์   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D012   ธรรมบรรยายเรื่องการเรียนรู้กาย-ใจ มหาวิทยาลัยชีวิต พิชิตความทุกข์ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D013   ภาพยนต์แอนนิเมชั่น เรื่องแนวทางการปฎิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B18 -   D002   ธรรมบรรยายเรื่องชีวิต ไม่ใช่ของเล่น โรงแรมตวันนา 9สค55 โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D002   รายการธรรมปทีปเรื่องสุข-ทุกข์โดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D003   รายการธรรมรู้ตามความเป็นจริงโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D004   รายการธรรมปทีปเรื่องน้ำตาหยดสุดท้ายโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D005   รายการธรรมปทีปเรื่องวาง ว่างโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D006   รายการธรรมปทีปเรื่องเกิด-ตายโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)

10
ซีดีธรรมมาใหม่ 19-11-2556

(ลงรายการซีดีแล้ว)            

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M001   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมหลักการดำรงชีวิตปี2555 - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต  (แผ่นที่1-3)   (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M002   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมหลักการดำรงชีวิตปี2555 กรรมฐานเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มปฎิบัติ - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M003   ธรรมบรรยาย เรื่องอปฺปมญญา ภาวนา - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M038   เสียงธรรม เรื่องแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก อานนทธรรม ชุดที่1- โดยมูลนิธิอุทยานธรรม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M039   เสียงธรรม เรื่องแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก ธรรมปฎิบัติ ชุดที่2- โดยมูลนิธิอุทยานธรรม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M035   ธรรมบรรยาย เรื่องหลักปฎิบัติเพื่อโสดาบัน โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M036   ธรรมบรรยาย เรื่อง เริ่มต้นศึกษาค้นหาความหมายวิปัสสนา โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M037   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะสำหรับฆราวาส โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น3 โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B01 -   M015   ธรรมบรรยาย เรื่องดังตฤณวิสัชนา ศาสตร์แห่งรัก โดย ดังตฤณ   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B01 -   M016   ธรรมบรรยาย เรื่องดังตฤณวิสัชนา รู้จักธรรมที่บ้าน โดย ดังตฤณ   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M099   ธรรมบรรยาย เรื่องเสียดายตายไปไม่รู้ธรรม โดยพระกฤช นิมฺมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B04 -   M023   ธรรมบรรยาย เรื่องอธิบายมิลินทปัญหา โดยอ.วศินอินทสระ   (1)
            
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A013   ธรรมบรรยายเรื่องแค่ปัญหาตบหน้า ไม่ได้ฆ่าเราสักหน่อย แผ่นที่2 - พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ   (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A05 -   A002   ธรรมบรรยายเรื่องความสุขที่แท้...สุขแบบชอบธรรม - พระปัญญานันทมุนี   (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A24 -   A001   ธรรมบรรยายเรื่องพลิกบุญ - พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กลฺยาโณ)   (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   C04 -   A005   เพลงธรรม เรื่องรัตนตรัยบูชา - ปาน ธนพร แวกประยูร   (1)
            
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A54 -   DOO1   ธรรมบรรยายเรื่องคือพ่อแม่ที่ใตรมองข้าม โดยพระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A26 -   D002   ธรรมบรรยายเรื่องอยู่กับมาร โดยพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO16   B16 -   M016   ธรรมบรรยาย เรื่อง วิปัสสนาเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่11)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO19   B16 -   M019   ธรรมบรรยาย พระสูตรศึกษา๔ โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 2)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO30   B16 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่5) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
            
วีซีดี …….….....   A22 -   V007   ธรรมบรรยาย เรื่องเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต  โดย พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี (แผ่นที่1-2)   (2)

11
เพลงคนไม่เก่งแต่เสียสละ

เพลงคนไม่เก่งแต่เสียสละ

เพลงคนเล่นไลน์


12
เรื่อง " ความต่างแห่งบุคคล"

ตอนที่1


13
ซีดีธรรมมาใหม่ 19.08.2556

[ลงรายการซีดีแล้ว]


ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M037   ธรรมธรรยาย เรื่องหลักพระพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A30 -   M018   ธรรมธรรยาย เรื่องอธิฐานเข้าพรรษา - โดยพระไพศาล วิสาโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M005   ธรรมธรรยาย เรื่องสวดพระธัมมจัก - โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงกาโร งานสัปดาห์ปฎิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาปี2555   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A01 -   M016   เสียงอ่านหนังสือ เรื่องแก่นคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล- พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดยพระกฤช นิมฺมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M033   ธรรมธรรยาย เรื่องพุทธธรรม ณ อเมริกา - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M034   ธรรมธรรยาย เรื่องอานาปานสติ 16 ขั้น ตามอธิบายในคัมภีร์ปฎิสัมภิทามรรค - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
            
วีซีดี …….….....   B12 -   V012   วีซีดีเรื่อง สัมมาสมาธิทำได้ ได้ธรรม - โดยดร.สนอง วรอุไร ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (แผ่นที่1-2)   (2)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A22 -   M010   ธรรมเทศนา - เรื่องธรรมะ...เชิญตะวัน โดยพระอาจาย์ ว.วชิรเมธี (แผ่นที่7)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M016   ธรรมบรรยาย เรื่อง วิปัสสนาเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่10)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M019   ธรรมบรรยาย พระสูตรศึกษา๔ โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 4)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 20)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่4) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M024   ธรรมบรรยาย เรื่องเส้นทางอริยะ โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 5)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M023   ธรรมบรรยาย เรื่องจิตสงบเมื่อพบธรรม โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 10)   (1)

14
ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง " สัปปุริสธรรม ๗ "
ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕


15
ซีดีธรรมมาใหม่ 22.03.2556

ลงรายการซีดีแล้ว

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M006   ธรรมธรรยาย เรื่องหลักสูตรตัดภพตัดชาติ -หลักสูตรวิเวก - โดย พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A20 -   M006   ธรรมธรรยาย เรื่องรวมปฎิบัติธรรม โยมผู้ปกครองปี2554 - โดยพระอาจารย์ชยสาโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A07 -   M011   ธรรมธรรยายชุด16ปีวันละสังขาร - โดยหลวงพ่อชา สุภัทโท   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A09 -   M022   ธรรมธรรยาย เรื่อง หลักธรรมจากพระไตรปิฎก การฝึกวิปัสสนากัมมัฎฐาน- โดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M035   เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม ฉ.ปรับขยาย ภาค3 บท 21 ฉันทะ -พระพรหมคุณาภรณ์ โดยพระกฤช นิมฺมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M036   เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม ฉ.ปรับขยาย ภาค3 บท19 วินัย -พระพรหมคุณาภรณ์ โดยพระกฤช นิมฺมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M026   ธรรมธรรยาย เรื่องไม่ต้องเสียใจ ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจ - โดยพระปิยลักษณ์ ปญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A21 -   M002   รวมธรรมเทศนา เรื่อง15กัณฑ์ในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ - โดยวัดสังฆทาน   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B12 -   M010   ธรรมธรรยาย เรื่องชุด28 - โดยดร.สนอง วรอุไร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B12 -   M011   ธรรมธรรยาย เรื่องปัญญาเห็นถูก - โดยดร.สนอง วรอุไร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M032   ธรรมธรรยาย เรื่องปรมัตถธรรม - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A49 -   M004   รวมธรรมบรรยาย 19.ธค.54 - 31.มค.56 โดยหลายพระอาจารย์ วัดป่าทรัพย์ทวี- พระอาจาย์กัณหา สุขกาโม (แผ่นที่1-2)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A49 -   M005   รวมธรรมบรรยาย ชุด อบรมพระ - พระอาจาย์กัณหา สุขกาโม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M082   ธรรมธรรยาย เรื่องรวมธรรมชุด4 - โดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป   (1)
            
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A20 -   D001   ธรรมบรรยาย เรื่องนำปฎิบัติ ตอบปัญหา พระอาจารย์ชยสาโร   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A30 -   D002   ธรรมบรรยาย เรื่องความสุขอันประเสริฐ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B16 -   D002   ธรรมธรรยาย เรื่องกายคตาสติ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO16   ธรรมบรรยาย เรื่อง วิปัสสนาเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่8- 9)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M018   ธรรมบรรยาย ชุดพุทธธรรมสวนหลวง โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 11)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 18-19)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่3) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M024   ธรรมธรรยาย เรื่องธรรมกถาในปี2554 แผ่นที่ 2/3 - โดยพระปิยลักษณ์ ปญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M034   รวมธรรมบรรยายเรื่อง ธรรมอารีย์ โดย มูลนิธิบ้านอารีย์ (แผ่นที่ 4)   (1)

หน้า: [1] 2 3