แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 715
2
รำลึกพระคุณในวันแม่ ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 610512 บ้านจิตสบาย


  ขอขอบคุณข้อมูล : Youtube nimmalo channel
https://www.youtube.com/channel/UChOygI9mficp96UI_Gqyydg

3
กินไขมันดี สู้ไขมันสูง : รู้สู้โรค (13 ส.ค. 63)ทำไมผู้สูงวัยควรกินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะ ๆ มาไขข้อสงสัยนี้พร้อมฟังคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคกินไขมันดี สู้ไขมันสูง ที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยกับ นพ.กฤษดา ศิรามพุช แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak

  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ThaiPBS
https://www.youtube.com/watch?v=XS06EIHf8hk

4
5 อาหารเพื่อฟันขาวกระจ่าง


        คลิกอ่าน ===> http://www.namjaidham.net/forum/index.php?topic=1705.0

5
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๙ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos

6
2563.04.19    สติเพื่อโลก  โดย พระอาจารย์ชยสาโร


พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

7
  (๑๓.๐๐ น.) สัปปายะ โดย อ.ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ ๐๗/๐๘/๖๓

  (๑๘.๔๕ น.) ความโกรธ โดย อ.ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ ๐๗/๐๘/๖๓


  (๐๕.๓๐ น.) ความวิจิตรของจิต โดย อ.ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ ๐๘/๐๘/๖๓


  (๑๓.๐๐ น.) อุปการะกรรม โดย อ.ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ ๐๘/๐๘/๖๓


  (๑๓.๓๐ น.) ตอบปัญหา สรุปข้อธรรมและให้โอวาทปิด โดย อ.ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ ๐๙/๐๘/๖๓

  หลักสูตร สติปัฎฐาน (ระดับ๑) โดยอาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ   

ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

8
  คลิกใจให้ธรรม พุมธมนต์   (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.187) 8/8/63
  ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  Click Jai
https://www.youtube.com/channel/UCE7svrdSu8jeu16d9vx54Lg

9
“มารดามหาบุรุษ”
(กวีนิพนธ์โดย ท่าน ว.วชิรเมธี)


ที่มา : Facebook พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
https://www.facebook.com/v.vajiramedhi

11
  ทรัพย์ภายนอก-ทรัพย์ภายในมนุษย์ส่วนใหญ่มักแสวงหาทรัพย์ภายนอก จนละเลยที่จะหาทรัพย์ภายใน หรือไม่รู้ว่าทรัพย์ภายในนั้น คือ อะไร และต้องทำอย่างไร ทรัพย์ภายนอกก็จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหา เพื่อนำมาเลี้ยงดูกายให้

ได้มาซึ่งปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษา
โรค หรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ควรมี ส่วนทรัพย์ภายในนั้น เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ทำให้ใจไม่เป็นทุกข์ ได้พบสันติสุที่แท้จริง อันเป็นทรัพย์ที่ใครๆ จะจี้ปล้นไปไม่ได้เลย แล้วทรัพย์ภายในที่ควรศึกษา และ
แสวงหานั้น คือ อะไร

  อริยทรัพย์ ๗ อย่าง 
๑. สัทธาธนัง [ทรัพย์คือศรัทธา]
๒. สีลธนัง [ทรัพย์คือศีล]
๓. หิริธนัง [ทรัพย์คือหิริ]
๔. โอตตัปปธนัง [ทรัพย์คือโอตตัปปะ]
๕. สุตธนัง [ทรัพย์คือสุตะ]
๖. จาคธนัง [ทรัพย์คือจาคะ]
๗. ปัญญาธนัง [ทรัพย์คือปัญญา]

ธรรม ๗ อย่างที่มีอุปการะมากได้แก่ อริยทรัพย์ ๗ คือ
ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา
ธรรม อย่างเหล่านี้มีอุปการะมาก ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย์ ๗ ประการนี้ คือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปัญญา ๑

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย์ คือ ศรัทธา เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา คือ เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เอง โดยชอบ ฯลฯ เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์ คือ ศรัทธา

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย์คือ ศีล เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ จากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์ คือ ศีล

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย์ คือ หิริ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอาย คือ ละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกว่า ทรัพย์ คือ หิริ

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัว คือ สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกว่า ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย์ คือ สุตะ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์ คือ สุตะ

๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย์ คือ จาคะ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีใจอันปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในทาน และการจำแนกทาน นี้เรียกว่า ทรัพย์ คือ จาคะ

๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย์ คือ ปัญญา เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิด และความดับ เป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า ทรัพย์ คือ ปัญญา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย์ ๗ ประการนี้แล
ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา
ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด เป็นหญิงหรือ ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้น ท่านผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม


เมื่อแสวงหาทรัพย์ภายนอกแล้ว อย่าลืมแสวงหาทรัพย์ภายใน ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์โทษภัยได้จริง นะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ

ลุงยุทธ...สะดุดคิด
ที่มา : Facebook ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft

13
    [รีรัน] 9 ส.ค. 2563  ไลฟ์สดหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช       ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg


14
    [รีรัน] 8 ส.ค. 2563  ไลฟ์สดหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช       ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg


15
ในระหว่างนี้ หากคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอยากให้ ฟันยังดี
เราขอแนะนำให้ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันด้วยตนเอง โดยแปรงฟันแบบ 2-2-2 !


แปรงฟันแบบ 2-2-2 คืออะไร?

  2 แรก คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ (อย่างน้อย) วันละ 2 ครั้ง
โดยแปรง 1 รอบตอนเช้า และอีก 1 รอบก่อนนอน เพื่อลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ในช่องปากทั้งตอนกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ฟลูออไรด์ยังช่วยให้ฟันแข็งแรงอีกด้วย
ทั้งนี้ ที่บอกว่า ‘อย่างน้อย’ ก็เพราะว่าหากอยากแปรงมากกว่าวันละ 2 ครั้ง เช่น เพิ่มการแปรงหลังมื้อกลางวันด้วยก็ย่อมได้ และแนะนำให้ทำเป็นอย่างยิ่งครับ

  2 ต่อมา คือระยะเวลาในการแปรงฟัน โดยควรแปรงฟันนานครั้งละ 2 นาทีขึ้นไป
เพื่อให้มั่นใจว่าแปรงฟันได้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ และทุกด้าน

2 สุดท้าย คืออดทน!
โดยควรงดกินหลังแปรงฟัน (อย่างน้อย) 2 ชั่วโมง
เพราะการกินจุบจิบนอกจากจะทำให้อ้วนแล้ว ยังทำให้จุลินทรีย์ผลิตกรดกัดกร่อนฟันได้บ่อยขึ้นด้วย
การงดอาหารหลังแปรงฟัน (อย่างน้อย) 2 ชั่วโมง จะช่วยให้ช่องปากสะอาดได้ยาวนาน และลดการเกิดกรดในช่องปากได้

พบกับ ฟันยังดี เกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับ ‘คนวัยเก๋า’ โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยสามารถติดตามฟันยังดี ได้ที่
1. LINE: @funyoungdee และ 2. กดไลค์กดติดตาม Facebook ฟันยังดีขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook  ฟันยังดี
https://www.facebook.com/funyoungdee/

หน้า: [1] 2 3 ... 715