แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 707
1
5 ก.ค. 63 – เรื่อง อาสาฬหบูชา พาหาความจริง  – พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

https://www.youtube.com/user/TheSivirtue/videos

2
  ออกกำลังกาย เติมกำลัง 

ธรรมะสั้นๆก่อนอาหารเช้า

หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

วันที่   ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UCG70qOni-YdzfhDUBAbnnEA

3
  กินบำรุงใจ   

ธรรมะสั้นๆก่อนอาหารเช้า

หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

วันที่   ๘   กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UCG70qOni-YdzfhDUBAbnnEA

4
  สะพานธรรม สะพานทุกข์   

ธรรมะสั้นๆก่อนอาหารเช้า

หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

วันที่  ๗   กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UCG70qOni-YdzfhDUBAbnnEA

5
   ฤดูแห่งการฝึกฝนตน 

ธรรมะสั้นๆก่อนอาหารเช้า

หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UCG70qOni-YdzfhDUBAbnnEA

6
   สร้างสันติด้วยสติ   

ธรรมะจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายหลังทำวัตรเย็นวัดป่าสุคะโต

วันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UC7hB1H-x4-iKizlCF-KWK4A

7
   วางใจให้ถูก 

ธรรมะจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายหลังทำวัตรเย็นวัดป่าสุคะโต

วันที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UC7hB1H-x4-iKizlCF-KWK4A

8
  อธิฐานเพื่อชีวิตที่ดีงาม   

ธรรมะจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายหลังทำวัตรเย็นวัดป่าสุคะโต

วันที่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UC7hB1H-x4-iKizlCF-KWK4A

9
  วิถีแห่งอิสรภาพ   

ธรรมะจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายหลังทำวัตเย็นวัดป่าสุคะโต

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UC7hB1H-x4-iKizlCF-KWK4A

10
  มั่นคงบนทางสายกลาง   

ธรรมะรับอรุณจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายวันอาสาฬหบูชาที่วัดป่าสุคะโต

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UC7hB1H-x4-iKizlCF-KWK4A

11
  อุดมคติของชาวพุทธ   

ธรรมะจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายหลังทำวัตรเย็นวัดป่าสุคะโต

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UC7hB1H-x4-iKizlCF-KWK4A

12
   ยิ่งอยาก ยิ่งทุกข์ 

ธรรมะรับอรุณจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายหลังทำวัตรเช้าวัดป่ามหาวัน ภูหลง

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 
https://www.youtube.com/channel/UC7hB1H-x4-iKizlCF-KWK4A

13
“อานันทเถรปัญหา” พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๑๙๓ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
  อานันทเถรปัญหา
พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๑๙๓
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล  (นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.
สนับสนุนโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช


เพลงไตเติ้ล “บรรเลง สปา ๗”
ท่านสามารถฟังย้อนหลังพระคาถาธัมมบท  ทั้งหมดได้จาก   

https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali

และ
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada02


  พระคาถาธัมมบท  ลำดับที่ ๑๙๓  พุทธวัคค์  ๑๔ 
ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ      น โส สพฺพตฺถ ชายติ
 ยตฺถ โส ชายติ ธีโร             ตํ    กุลํ สุขเมธติ
บุรุษอาชาไนยซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยาก
เป็นบุคคลที่ไม่เกิดทั่วไปในทุกตระกูล
(ดังนั้น)ตระกูลใดมีบุรุษอาชาไนยผู้เป็นบัณฑิต
             เกิดอยู่ตระกูลนั้นย่อมได้รับความสุข


  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured

14
วันอาสาฬหบูชา :: หลวงพ่อปราโมทย์ 5 ก.ค. 2563 (ไฟล์ 630705 ซีดี 86)
  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/watch?v=VXdf1gioc7Q


15
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา


  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

หน้า: [1] 2 3 ... 707