แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: 1 ... 688 689 [690] 691 692 ... 707
10336

ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณารับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อที่จะทรงสืบต่อความตั้งใจและเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ และเป็นพระเถระผู้ซึ่งประกอบศาสนกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ไทย

การก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน (ปางคันธารราฐ) สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง ๓๒ เมตร ยืนอยู่บนฐานสูงประมาณ ๘ เมตร ตั้งอยู่ลานประทักษิณ ซึ่งเสมือนเขตพุทธาวาส ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี แล้วเสร็จปี ๒๕๕๗ บริเวณโดยรอบประกอบด้วย หอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อาคารประกอบต่าง ๆ และ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เปรียบเสมือน "พุทธอุทยาน" ที่มีลานปฏิบัติธรรม รวมถึงจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น บนพื้นที่ประมาณ ๓๔๐ ไร่

ความเป็นมา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง ๓๒ เมตร (อาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการของมนุษย์) เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวมความเคารพสักการบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่ง และเป็นอนุสรณ์แด่พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งมีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์ ควรค่าแก่การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี โดยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" ซึ่งมีความหมาย ๓ ประการ ดังนี้

๑. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลก
๒. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ ๓ โลก อันได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก
๓. เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน


สามารถร่วมบริจาคได้ที่
•ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “วัดชนะสงครามเพื่อโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย” เลขที่บัญชี 020-269664-9

สอบถามรายละเอียดได้ที่
•สำนักงานโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02-787 7076-8, 02-787 7309-10
ที่มา : http://www.palapanyo.com/content/node/643

facebook : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
http://th-th.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall---------------------------------------------------------------------------------------
===> www.phrabuddhametta.com และ www.facebook.com/phrabuddhametta

10337
คำแนะนำหนังสือ :
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่า “นิพพาน” มีจริง หรือเชื่อว่า “นิพพาน” มีจริง แต่ไม่มีวันที่จะเข้าถึงได้ในชาตินี้ นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน!

หนังสือที่จะไขทุกปริศนาเกี่ยวกับ “นิพพาน” เช่น พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงนิพพานไว้ว่าอย่างไร ตามรอย “นิพพานชิมลอง” ของท่านพุทธทาสภิกขุ พบวิธีง่ายๆ สู่ “นิพพาน...ที่นี่...เดี๋ยวนี้” โดย 5 พระผู้นำทางปัญญาแห่งยุคสมัย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ / พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก / พระอาจารย์มานพ อุปสโม / พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ แล้วการเดินทางสู่นิพพานของคุณจะไม่มืดมนอีกต่อไป10338
ธรรมะสำหรับผู้ป่วย
โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔

คำปรารภ
ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้ แม้พยายามป้องกันเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีวันที่จะต้องล้มป่วย ในยามนั้นนอกจากการเยียวยารักษากายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการดูแลรักษาใจ เพราะความป่วยใจมักเกิดขึ้นควบคู่กับความป่วยกาย บ่อยครั้งความป่วยใจยังซ้ำเติมให้ความป่วยกายเพียบหนักขึ้น หรือขัดขวางไม่ให้การเยียวยาทางกายประสบผลดี แต่หากดูแลรักษาใจให้ดีแล้ว ความทุกข์ทรมานก็จะลดลง อีกทั้งยังอาจช่วยให้ความเจ็บป่วยทุเลาลงด้วย

ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนั้น เป็นไปได้ หากรู้จักวางใจให้เป็น ยิ่งกว่านั้นใจที่มีสติและปัญญา ยังสามารถหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยได้ด้วย เช่น ทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขาร กระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาท เร่งสร้างกุศล และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในขณะที่ยังมีเวลา ความเจ็บป่วยจึงสามารถเป็นปัจจัยผลักดันให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้จิตใจเจริญงอกงามและเป็นสุข

ในยามเจ็บป่วยเราจึงไม่เพียงต้องการยารักษาโรคเท่านั้น หากยังจำเป็นต้องมีธรรมโอสถเพื่อรักษาใจด้วย ข้อเขียนและคำบรรยายในหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคำเชิญชวนให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของธรรมโอสถและทดลองใช้กับตนเอง ยาทุกชนิด แม้ว่าเราจะรู้สรรพคุณและส่วนประกอบ แต่หากไม่นำมาใช้กับตัวเอง ก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่ ธรรมโอสถก็เช่นกัน เพียงแค่รู้ยังไม่พอ ต้องนำมาปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดประโยชน์

หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๓ โดยคุณขจร ธนะแพสย์ และมิตรสหาย เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน ได้ทราบว่าหนังสือเล่มนี้ยังเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมาก ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้จึงได้มอบให้เครือข่ายพุทธิกาเป็นผู้ดำเนินการเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายไปใช้ในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หวังว่าธรรมะสำหรับผู้ป่วย จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดกำลังใจและเห็นแนวทางในการนำธรรมะมาใช้รับมือกับความเจ็บป่วยจนความทุกข์ใด ๆ ไม่อาจบีบคั้นใจได้

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

10339หนังสือเรื่อง "การพัฒนาอินทรียสังวร"


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/indriyasamvara.pdf
10350
อ่าน หนังสือ เรื่อง "ลาภอันประเสริฐ" โดย อาจารย์ปราโมช น้อยวัฒน์

กราบขอบพระคุณอาจารย์ปราโมชเป็นอย่างสูงที่เมตตาอนุญาตให้เผยแผ่ค่ะ

หน้า: 1 ... 688 689 [690] 691 692 ... 707