รายการซีดีธรรม > หมวดพระสงฆ์

ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์

<< < (9/12) > >>

shad:
                     A41 พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส       
ดีวีดี-วีซีดี …....   A41 -   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมชาติแห่งความสุข โดยพระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย - เรื่องดุจวิถีนายช่างร้อยดอกไม้และระลอกคลื่นบังน้ำใจ พระอาจาย์อำนาจ โอภาโส ให้เสียงโดยทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส  -วัดพุทธปัญญา (14มิ.ย 2551)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย พระอาจารย์อำนาจโอภาโส ณ วัชระธรรมสถาน นครชัยศรี กค49-มิย51      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย พระอาจารย์อำนาจโอภาโส อบรมธรรม วัดพุทธปัญญา 23 สค. 51      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M005      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ณ ศาลาปันมี 25มิย.2552      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M006      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย เรื่องหลักสูตรตัดภพตัดชาติ -หลักสูตรวิเวก - โดย พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M007      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องฉลาด- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M008      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องคิดแบบโสดาบัน- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M009      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ โพชฌงค์๗- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M010      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องอธิฐานบันดาลสุข- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส      (1)
วีซีดี …….….....   A41 -   V001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย ระลอกคลื่นบังน้ำใส โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส      (1)
วีซีดี …….….....   A41 -   V002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง ระลอกคลื่นบังน้ำใส  โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส 2กค48      (1)

shad:
                     A42 พระพุทธยานันทภิกขุ      
ออดิโอ-ซีดี …...   A42 -   A001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องเคลื่อนไหวไปสู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม - พระพุทธยานันทภิกขุ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A42 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องมอบรักด้วยธรรม โดยพุทธยานันทภิกขุ-17-24มิย.2551      (1)

shad:
                     A43 พระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A43 -   M001      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องโพธิปักขิยธรรมพระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรทัต      (1)

shad:
                     A44 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)และพระอาจารย์พม่า      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A44 -   M001      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องวิปัสสนานัยเล่ม 1 - 2 โดยพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรทัต (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A44 -   M002      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องรู้แจ้งในชาตินี้ โดยพระอาจารย์ อูบัณฑิตภิวังสะ เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรทัต (แผ่นที่1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A44 -   M003      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องธัมมจักกัปปวัตนสูตร - พระโสภณมหาเถระ (มหาสียาดอ) รจนา เสียงคุณเพ็ญศรี      (1)

shad:
                     A45 พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องอปริหานิยธรรม - พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องอุทเทส และสติปัฎฐานสูตร-พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายประกอบการอ่านหนังสือเรื่องสัมภารวิบาก (กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าโดยพระอ.สมทบ ปรกฺกโม (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องศีลบารมี  โดยพระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M005      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องทานกุศล โดยพระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M006      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องบันไดสู่ การเจริญภาวนา โดยพระอาจารย์ สมทบ ปรกฺกโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M007      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องจุดเริ่มต้นของการปฎิบัติธรรม โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A45 -   M008      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง เหตุแห่งความมั่งคั่ง (มหาสุทัสสนะสูตร) โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม      (1)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ไปที่เวอร์ชันเต็ม