ขอสำเนาแผ่น > ขอรับฟรีซีดีธรรม

การขอรับฟรีซีดีธรรม

<< < (8/14) > >>

สมชาย:
ขอรับซีดีธรรมะดังนี้ครับรายการชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M008      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือเรื่องมักกะลีผล และเสียงธรรมะหลวงพ่อจรัญ ชมรมกัลยาณธรรม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M001      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องมักกะลีผล - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M002      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ นารีผล - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม (แผ่นที่ 1-3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M003      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M004      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ วัฎจักรชีวิต - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M005      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ ความหลงในสงสาร - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M006      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ  เรื่องไฟไหนเล่า ร้อนเท่าไฟนรก-ผู้เขียน อาจารย์สุทัสสา อ่อนค้อม-โดยวิทยุสังฆทานธรรม      (1)

ขออนุโมทนา
กรุณาส่ง
คุณอัมพร  เจริญขาว
126/1112 การเคะนนทบุรี
ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด
นนทบุรี


คุณนิตยา  แสงกล่ำ

126/1561  การเคหะนนทบุรี
ปากเกร็ด ถนนติวานนท์
นนทบุรี 11120

Suporn:
ขอรับ CD ตามรายการดังนี้
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A50 -   D001   ธรรมบรรยาย บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (แผ่นที่1-12) (เปิดด้วยคอม) โดย พระมหาประนอม วัดจากแดง   (12)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B19 -   D003   ธรรมบรรยาย ปฎิจจสมุปปบาท (แผ่นที่1-9) (เปิดด้วยคอม) โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย   (9)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B19 -   D004   ธรรมบรรยาย ปัฎฐาน (แผ่นที่1-8) (เปิดด้วยคอม) โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย   (8)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M098   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะไม่ได้มีด้านเดียว 1 โดยพระอาจารย์นวลจันทร์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A39 -   M007      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย  เรื่องปัจจัย ๒๔ - พระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ (แผ่นที่1-3)      (3)
อนุโมทนาค่ะ

คุณสุพร พันธ์วัฒนสกุล
136 ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปรากาาร 10280

Suporn:
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M009      [ปกซีดี]         อานุภาพของพลังจิต - ดร.อาจอง ชุมสายณ อยุธยา      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M010      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องชีวประวัติพุทธสาวก  - อ.จำเนียร ทรงฤกษ์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M035      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ - คำพ่อ-คำแม่ โดยพระธรรมกิตติวงศ์ ทองดี สุรเตโช กลุ่มโพธิโสภา      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A39 -   M006      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องคัมภีร์ชินาลังกาฎีกา แต่งโดยพระพุทธรักขิตาจารย์ บรรยายโดยพระอ.สันติ อุตฺตมปุญโญ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A39 -   M007      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย  เรื่องปัจจัย ๒๔ - พระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ (แผ่นที่1-3)      (3)
ดี-เอ็มพี 3 …..   A39 -   D002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่อง พระอภิธัมมัตถสังคหะ 9 ปริเฉท พระอ.สันติ พันธุเถกิงอมร (แผ่นที่1-3)      (3)
ขอรับ CD ตามรายการข้างต้นค่ะ
ขอขอบคุณ และอนุโมทนาค่ะ
คุณศุภร พันธ์วัฒนสกุล
136 ม. 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280

สมชาย:
ขอรับซีดีธรรมะดังนี้ครับรายการชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M008      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือเรื่องมักกะลีผล และเสียงธรรมะหลวงพ่อจรัญ ชมรมกัลยาณธรรม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M001      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องมักกะลีผล - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M002      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ นารีผล - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม (แผ่นที่ 1-3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M003      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M004      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ วัฎจักรชีวิต - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M005      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ ความหลงในสงสาร - ผู้เขียน อ.สุทัสสา อ่อนค้อม (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B10 -   M006      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ  เรื่องไฟไหนเล่า ร้อนเท่าไฟนรก-ผู้เขียน อาจารย์สุทัสสา อ่อนค้อม-โดยวิทยุสังฆทานธรรม      (1)

ขออนุโมทนา
กรุณาส่ง
คุณเอมอร  เบญจวงศ์กุลชัย
255/1 ถนนจักรพรรดิพวงษ์
ป้อมปราบฯ กทม. 10100

คุณณัญญา  จงตระกูล
502/14 ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
ต.สามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10320

Suporn:
ขอรับ cd รายการดังนี้
โปรดจัดส่งที่
คุณสุพร พันธ์วัฒนสกุล
136 ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280
ขออนุโมทนาด้วยความขอบพระคุณยิ่งค่ะ

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A43 -   M001      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องโพธิปักขิยธรรมพระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรทัต      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A44 -   M001      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องวิปัสสนานัยเล่ม 1 - 2 โดยพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรทัต (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A44 -   M002      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องรู้แจ้งในชาตินี้ โดยพระอาจารย์ อูบัณฑิตภิวังสะ เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรทัต (แผ่นที่1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A44 -   M003      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องธัมมจักกัปปวัตนสูตร - พระโสภณมหาเถระ (มหาสียาดอ) รจนา เสียงคุณเพ็ญศรี      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A008      [ปกซีดี]         สาธยายคัมภีร์มหาปัฎฐาน บาลีและคำแปล อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M037      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องจิตตยมก -พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม ปุคคลวาระ ธรรมวาระ
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B08 -   D001      [ปกซีดี]         รวมวีซีดีเรื่องสัจจยมกะ โดยอ.พรชัย เจริญดำรงเกียรติ (แผ่นที่1-3) (เปิดด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นดีวีดี)      (3)
     (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M015      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องอนุปุพพิกถา - อาจารย์ปราโมช น้อยวัฒน์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M026      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่อง ปกิณกะบาลีประจำวัน วันอาทิตย์ ตอนที่1-37      (1)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ไปที่เวอร์ชันเต็ม