ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม *รวม * VDO บรรยายเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปี 65  (อ่าน 493 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13289
  • ดูรายละเอียด
๐๑ (๐๖/๐๓/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓

๐๒ (๐๖/๐๓/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓


งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้าโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระอุรุเวลกัสสปเถระ ผู้เป็นเลิศด้าน “มีบริวารมาก”

และภาคบ่าย พระสมทบ ปรกฺกโม องค์แสดงธรรม

พระธรรมทินนาเถรี ผู้เป็นเลิศด้าน "แสดงธรรมได้วิจิตร"

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม. ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2023, 02:14:01 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13289
  • ดูรายละเอียด
๐๑ (๐๘/๐๕/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒


๐๒ (๐๘/๐๕/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒


งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้าโดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เป็นเลิศด้าน "มหาอภิญญา"

และภาคบ่าย พระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ

พระกุมารกัสสปะเถระ ผู้เป็นเลิศด้าน "แสดงธรรมได้วิจิตร" และ พระมหาจุนทะ พระน้องชายพระสารีบุตร

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม. ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2023, 02:08:36 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13289
  • ดูรายละเอียด
๐๑ (๑๙/๐๖/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓


๐๒   (๑๙/๐๖/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ช่วงที่ ๒

๐๓   (๑๙/๐๖/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ช่วงที่ ๓


๐๔  (๑๙/๐๖/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ช่วงที่ ๔


งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภาคเช้าโดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ - พระทัพพมัลบุตรเถระ ผู้เป็นเลิศด้าน "จัดแจงเสนาสนะ" และ พระสุเมธี "ผู้เห็นโทษในกาม"

และภาคบ่าย ดร.สุภีร์ ทุมทอง - หมอชีวกโกมารภัจจ์ อุบาสกผู้เป็นเลิศด้าน "เลื่อมใสในบุคคล" และ นางกาติยานี อุบาสกผู้เป็นเลิศด้าน "เลื่อมใสแน่นแฟ้น"

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม.   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2023, 02:07:55 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13289
  • ดูรายละเอียด
๐๑ (๒๕/๑๒/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ช่วงที่ ๑


๐๒   (๒๕/๑๒/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕  ช่วงที่ ๒วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้า โดย "พระอุบาลีเถระ" ผู้เลิศในบรรดาผู้ทรงวินัย โดย พระสมทบ ปรกฺกโม

ภาคบ่าย โดย "พระพาหิยะทารุจีริยเถระ"  ผู้เลิศด้านตรัสรู้เร็วพลัน
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)


ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม.ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/@ybat1yuwaput/streams
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2023, 02:19:11 pm โดย ยาใจ »