ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*  (อ่าน 21768 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมสุรัตนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เนื้อหาแสดงให้เห็นความสำคัญและเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ของอนุปุพพิกถา 5 ประการ
ได้แก่ (1) ทานกถา (2) สีลกถา (3) สัคคกถา (4) กามาทีนวกถา (5) เนกขัมมานิสังสกถา เป็นธรรมเทศนาแสดงไปตามลำดับ สำหรับปรับจิตให้มีความพร้อม ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ฆราวาสบ่อยครั้ง ก่อนจะทรงประกาศอริยสัจ4
คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/058-anupupbikatha.pdf
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 06, 2015, 03:27:52 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เนื้อหาให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทวดาในแง่มุมต่างๆ ตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เทวดาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมวัฏฏสงสาร เวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจอวิชชา มีความไม่แน่นอน มีอายุจำกัด 
เรื่องตามสารบัญ (1) รู้จักเทวดา (2) เหตุให้เกิดเป็นเทวดา (3) สุคติของเทวดา (4) วิธีปฏิบัติต่อเทวดาคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/059-deva.pdfที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 04, 2015, 01:32:19 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท ๔” บรรยายโดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท ๔” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๒ ในชุดโพธิปักขิยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ “โพธิปักขิยธรรม” ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ ได้บรรยายต่อเนื่องมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เนื้อหาในเล่มนี้ นำมาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๖ – ๙ จำนวน ๔ ตอน บรรยายระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่ม เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดคำบรรยาย ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

สัมมัปปธาน ๔ อธิบาย หลักการทำความเพียรที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความหมายและประเภทของสัมมัปปธาน มีสังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน ความสำคัญของความเพียร และเรื่องทั่วไปที่ควรทราบเกี่ยวกับความเพียร

อิทธิบาท ๔ อธิบายหลักการทำความสมาธิที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ความหมายของอิทธิบาท ความสำคัญ และวิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวอิทธิบาทให้ประสบความสำเร็จ
คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/060-sammappathana&itthipadha.pdf
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 22, 2015, 02:00:31 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียด


หนังสือเรื่อง "สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่) "
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ วันที่ 5 มกราคม 2553 เนื้อหาบรรยายเรื่อง ธรรมะที่ควรอธิษฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธาตุวิภังคสูตร ซึ่งมี 4 ประการ คือ (1) ปัญญาธิษฐาน (2) สัจจาธิษฐาน (3) จาคาธิษฐาน (4) อุปสมาธิษฐาน ซึ่งเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอยู่เสมอ แล้วฝึกฝนให้มีจนเต็มสมบูรณ์ ก็จะทำให้เป็นผู้เข้าถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้ ทำปกและรูปเล่มใหม่
คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/061-athitthanadhamma.pdfที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 23, 2015, 06:34:03 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง “ รู้กฎ แจ้งธรรม ” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “รู้กฎ แจ้งธรรม” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

คำบรรยายมี ๒ ตอน บรรยายโดยนำพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกบาลีมาแปลและขยายความ เนื้อหาแสดงกฎเกณฑ์และหลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ คือ กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคตทั้งหลาย ๔ กฎ, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ๒ อย่าง, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ ๔ ข้อ, ลักษณะพิเศษของธรรมะทั้งปวง ๑๐ ชุด เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งนิพพานอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎก
คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/062-rookot.pdfที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee
เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง http://www.ajsupee.com/

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 23, 2015, 06:29:46 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ “โพธิปักขิยธรรม” ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาประกอบด้วย

(๑) ความหมายและลักษณะของอินทรีย์ อธิบายความหมายของอินทรย์ ๕ ประการ ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ หมวดธรรมสำหรับพิจารณาดูอินทรีย์ให้เห็นชัด และแจกแจงลักษณะของอินทรีย์แต่ละข้อ

(๒) ความสำคัญของอินทรีย์ อธิบายความสำคัญของอินทรีย์ เช่น เป็นหมวดธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าปฏิญญาตนว่าเป็นพุทธะ รู้อินทรีย์อย่างถูกต้องทำให้เป็นพระอริยเจ้า เป็นเครื่องจำแนกระดับพระอริยเจ้า เป็นต้น

(๓) เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอินทรีย์ อธิบายความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์ในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญญินทรีย์เป็นยอดกว่าอินทรีย์ทั่งหลาย การพัฒนาอินทรีย์ตามลำดับจากสัทธินทรีย์สู่ปัญญินทรีย์ การแสดงอินทรีย์ไม่ครบ ๕ ประการ เป็นต้น

(๔) ความหมายและลักษณะของพละ อธิบายความหมาย และลักษณะของพละ ๕ โดยเทียบเคียงกับอินทรีย์ ๕


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/063-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B05.pdfที่มา : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=6330
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 15, 2016, 06:03:49 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยาย ที่ บ้านธรรมะรื่นรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อธิบายให้รู้จัก ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ มีความรู้ตัว เตือนตน เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่หลงลืม ไม่ปล่อยใจลอย คอยระวังไม่ให้ตกไปทางเสื่อม ไม่พลาดโอกาสแห่งความเจริญ เป็นธรรมะที่มีความกว้างขวาง เป็นที่รวมลงแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย แสดงลักษณะและคุณค่าของความไม่ประมาท โดยอุปมา ๑๐ อย่าง ควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะ ๔ ประการ และพึงมีสติรักษาจิตในฐานะ ๔ ประการคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/064-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf
ที่มา : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=6333
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 15, 2016, 06:10:03 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียด
หนังสือเรื่อง "เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ"
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง


เรียบเรียงจากคำบรรยาย เรื่อง "สัมมาทิฏฐิ"ที่ คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.(ถอดคำบรรยายโดย คุณ ปาริชาติ กาญจนวลีรัตน์)

สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นข้อแรกในอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นตัวนำเข้าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ชำระสิ่งที่ผิดพลาดการดำเนินชีวิตให้หมดไป เพื่อให้เหลือเฉพาะข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสตัณหาอุปาทาน ได้ดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดตามแนวพรหมจรรย์อันดีเลิศที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ อันเป็นทางนำไปสู่ความสงบ ร่มเย็น เป็นสุข พ้นทุกข์ ถึงพระนิพพาน อย่างแท้จริง

สัมมาทิฏฐิทำให้ละมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสตัวมีโทษร้ายแรงที่สุด ทำให้หนักแน่นในเหตุผลของธรรมะ รู้ดี รู้ชั่ว รู้ถูก รู้ผิด รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้การเวียนว่ายตายเกิด ช่วยชำระจิตใจให้สะอาด มีศรัทธาในปัญญา ตรัสรู้ของพระศาสดา ละชั่ว ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลและนำเข้าสู่อริยมรรค อันเป็นประตูอมตะต่อไป
Download : http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/065-เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิ.pdf


ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/


ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดหมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๔ ในชุดโพธิปักขิยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ “โพธิปักขิยธรรม” ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ ได้บรรยายต่อเนื่องมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เนื้อหาในเล่มนี้ นำมาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๑๓ – ๑๘ จำนวน ๖ ตอน บรรยายระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ – ตุลาคม ๒๕๕๕ กลุ่ม เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดคำบรรยาย ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

เนื้อหาที่บรรยายนั้น อธิบายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโพชฌงค์ ๗ ในประเด็นหลัก ๔ เรื่อง ได้แก่

(๑) ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ อธิบายความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ตามรูปศัพท์ และโดยเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับนิวรณ์ ๕ เป็นต้น

(๒) แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์ แจกแจงตัวสภาวะของโพชฌงค์ทั้ง ๗ แยกเป็น ๓ นัย ทั้งนัยที่มี ๗ นัยที่แยกเป็น ๑๔ และนัยที่แสดงอิงอาศัยวิเวกเป็นต้น

(๓) ความสำคัญของโพชฌงค์ แสดงให้เห็นความสำคัญของหลักธรรมชุดนี้ ตามนัยที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆ เช่น ทำให้จิตโน้มเอียงไปนิพพาน ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ทำให้ละกิเลสได้ เป็นการทำความเพียรอย่างถูกต้อง ทำให้หายป่วย เป็นต้น

(๔) วิธีฝึกโพชฌงค์ แสดงวิธีเจริญโพชฌงค์ ๗ โดยการมีศีลเป็นที่ตั้ง มีกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการ ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบัติในกรรมฐาน วิธีเจริญโพชฌงค์ให้เหมาะกับสภาพจิต และกระบวนเหตุปัจจัยของโพชฌงค์   ดาวน์โหลดหนังสือ ===> http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/066-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A14%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C7.pdf
ที่มา : เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์ http://ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=7908
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 10, 2017, 09:18:05 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียด
หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๕ ในชุดโพธิปักขิยธรรม ซึ่งเป็นเล่มสุดท้าย เรียบเรียงจากคำบรรยายบรรยายในหัวข้อ "โพธิปักขิยธรรม" ที่บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาประกอบด้วย
(๑) ความหมายของอริยมรรค คือ เป็นหนทางและเผาทำลายกิเลส
(๒) ความสำคัญของอริยมรรค ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆ เช่น เป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่เลิศสุด เป็นรัตนะ เป็นธรรมะสำหรับแยกผิดถูกชั่วดี เป็นต้น
(๓) แจกแจงองค์ ขยายความลักษณะขององค์ทั้ง ๘ ข้อที่เกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียว
(๔) วิธีการทำให้อริยมรรคเกิดขึ้น ได้แก่ ได้อนุโลมญาณ เจริญวิปัสสนา ใช้องค์มรรคประจำ เจริญสติปัฏฐาน และบุพพนิมิตของอริยมรรค ปกแข็ง ๓๖๘ หน้า

ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เกิดหนังสือชุดนี้ ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้บรรยาย ก็กราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

  Download หนังสือ :===>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/067-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A15%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%E0%B9%98.pdf

ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 09, 2018, 06:45:37 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดหมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “วิราคธรรม”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “วิราคธรรม” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม หลักสูตร วิราคธรรม ๒ คืน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยคุณหมอยศยง ตั้งวิชิตฤกษ์ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คำบรรยายเน้นให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิราคธรรม ๒ ประการ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ กับพระนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมะที่ทรงอานุภาพในการทำลายล้างกิเลศ โดยอริยมรรคนั้นเป็นข้อปฏิบัติ เป็นทางดำเนิน เป็นเหตุ ส่วนพระนิพพานเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง เป็น เป้าหมาย เป็นผล บรรยายเชื่อมโยงกับธรรมะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร

นอกจากนั้น ยังได้แนะนำวิธีการฝึกสติ สมาธิ เบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญมรรค ตามคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหัวข้อที่บรรยายและคณะผู้ร่วมถอดคำบรรยาย ดังนี้

๑.วิราคธรรม; การเดินทางครั้งสุดท้าย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๒.ฝึกมีสติ ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๓.มีสมาธิแล้วพิจารณากาย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๔.เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป คุณธนพล เดชกำเหนิด
๕.ตอบปัญหาธรรม ๑ คุณวรรณฤดี ศิริธรรม
๖.ที่อาศัยของธรรมฝ่ายวัฏฏะและวิวัฏฏะ คุณพนิช ประวัติเลิศอุดม
๗.ตอบปัญหาธรรม ๒ คุณธนเดช อุดมสวัสดิ์
๘.ตอบปัญหาธรรม ๓ พ.ญ.เรวดี กนกวุฒิ
๙.หลักตัดสินคำสอนของพระศาสดา ๘ อย่าง คุณจิโรจน์ ภาคคีรี

ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และ ขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่เมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หาก มีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของ ผู้บรรยาย ก็ขอขมาต่อ พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

  Download ===> http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/068-วิราคธรรม.pdf
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 15, 2018, 07:11:24 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียด


หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “พระพุทธเจ้า (ปกแข็ง)”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “พระพุทธเจ้า” นี้ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่การตั้งความปรารถนา การบำเพ็ญบารมี จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า รวมทั้งรวบรวมธรรมดาของพระพุทธเจ้า คำอธิบายพุทธคุณ มหาปุริสลักษณะ และความเป็นไปของพระธาตุ

เนื้อหาได้แปลและเรียบเรียงขึ้น จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับภาษาบาลี เป็นการสรรเสริญคุณอันหาประมาณไม่ได้ของพระพุทธองค์ ทำให้เข้าใจถึงความยากในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า สาธุชนจะได้มีจิตเลื่อมใส เกิดธรรมฉันทะ ดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงประกาศไว้

ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้แปลเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com
  คลิก  ===>   Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9023ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 23, 2018, 05:22:34 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดหมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท เล่ม ๑”
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ "ปฏิจจสมุปบาท เล่ม ๑" นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในหัวข้อ "สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก" ที่ชมรมคนรู้ใจ ณ ห้องพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การบรรยายเรื่องนี้ มีทั้งหมด ๑๑ ตอน ได้นำมาจากการบรรยายครั้งที่ ๔๑ - ๔๕ จำนวน ๕ ตอน บรรยายระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ - กรกฎาคม ๒๕๕๔

เนื้อหาที่บรรยายนั้นประกอบไปด้วย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่

๑. หลักการของปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยหลักการทั่วไป และหลักแจกแจงขยายความ ในบทที่ ๑

๒. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยปฏิจจสมุปบาทเป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระศาสดา เป็นธรรมลึกซึ้งเหนือตรรกะเป็นธรรมเทศนาสายกลาง และเป็นความรู้ที่ทำให้สิ้นความสงสัยทั้งปวง เป็นต้น ในบทที่ ๑ บทที่ ๒ และบทที่ ๓

๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยปฏิจจสมุปบาทเป็นอริสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้ ทุกอาการมีลักษณะเป็นการอริยสัจ แสดงความไม่มีเหตุต้นตออันแรกสุด แสดงที่มาของความหลากหลาย และความเป็นไปของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ตั้งแต่ระดับจิตใจ สังคมและโลก เป็นต้น ในบทที่ ๔ และบทที่ ๕

  ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com  คลิกดาวน์โหลด  ===>   Download : http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/070-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%20(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%91).pdfที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 23, 2018, 05:48:02 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดหมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน ” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการบริหาร ได้นำพนักงานของบริษัท ฯ ญาติมิตร และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง ดำเนินการโดย หจก.ทู บาย โฟ แทรเวล ในการเดินทางครั้งนี้นอกจากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ และความสำคัญของสถานที่ต่างๆ โดยวิทยากรจาก หจก. ทู บาย โฟ แทรเวล แล้ว ยังมีการบรรยายข้อธรรมต่างๆ ให้ความรู้ด้านธรรมะแทรกเป็นระยะ ผู้บรรยายได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายธรรม และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆๆ ในระหว่างการเดินทาง

ธรรมที่บรรยายระหว่างการเดินทางนั้น บรรยายแบบสั้นๆ ด้วยคำที่ง่ายๆ เพราะผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่เป็นผู้เพิ่งเริ่มต้นศึกษา แต่เป็นธรรมที่มีความสำคัญเป็นหลักการใหญ่ในพระพุทธศาสนา เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับผู้สนใจพอสมควร จึงได้คัดเลือกบางส่วนมาพิมพ์เป็นหนังสือ รวม ๗ เรื่อง มีชื่อเรื่องและผู้ร่วมถอดคำบรรยายดังนี้

๑. ความเข้าใจในสังเวชนียสถาน พญ.สิริพร เนาวรัตโนภาส
และ คุณพรทิพย์ ธนะโสภณ
๒. สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหา คุณอัจฉริยา เกตุทัต
๓. ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คุณสุรีย์ อัตน์ญานติรัตน์
๔. ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา คุณอัญชลี จันทร์คง
๕. รีบรู้อริยสัจ ๔ คุณอัจฉริยา เกตุทัต
๖. พระพุทธเลิศสุด คุณสมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา
๗. สรุปธรรมนำไปปฏิบัติ คุณอัญชลี จันทร์คง

อนึ่ง ในการเดินทางครั้งนี้ ไม่ได้เรียงลำดับตามสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เรียงลำดับตามความสะดวกในกานเดินทาง ในหนังสือนี้จึงเรียงลำดับการบรรยายในสถานที่ต่างๆ ตามการเดินทางนั้น

ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) หจก.ทู บาย โฟ แทรเวล และผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com

  Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9852
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 19, 2019, 05:33:39 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10338
  • ดูรายละเอียดหมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน” นี้ เป็นหนังสืออธิบายความหมาย องค์ธรรม และเนื้อความของบทพยัญชนะในบาลีอุทเทสแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเป็นหลัก นำมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นให้เข้าใจบทบาลีต่าง ๆ โดยละเอียด เพราะการจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้ชัดเจนและการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์นั้น หากได้เข้าใจบาลีอุทเทสดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปได้มาก นอกจากการอธิบายตามแนวอรรถกถาแล้ว ผู้เขียนได้รวบรวมคำอธิบายตามแนวคัมภีร์เนตติปกรณ์มานำเสนอไว้ด้วย

นอกจากนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีคำอธิบายเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าไว้ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจบ้างพอสมควร จึงได้นำมาพิมพ์รวมกันไว้ คือ พระคาถาที่ ๑ ยมกวรรค พระคาถาที่ ๑ โอวาทปาติโมกข์ และการจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ รวมแล้วหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอยู่ ๔ เรื่อง แต่ตั้งชื่อตามเรื่องที่มีเนื้อหามากกว่า

ขออนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้เขียน ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com


  Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9889
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 28, 2019, 10:50:03 AM โดย ยาใจ »