ผู้เขียน หัวข้อ: * รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  (อ่าน 18831 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #90 เมื่อ: ?Á?Ҥ? 05, 2019, 04:43:05 AM »

ที่มา : Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 28, 2019, 08:08:41 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #91 เมื่อ: ?Ѹ??¹ 28, 2019, 08:11:59 AM »
ที่มา : Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 16, 2020, 03:04:39 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
พรปีใหม่ ๒๕๖๓ - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #92 เมื่อ: ?ՉҤ? 10, 2020, 06:56:16 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 10, 2020, 07:03:25 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
วันมาฆะบูชา - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #93 เมื่อ: ?ՉҤ? 10, 2020, 06:57:57 AM »วันมาฆะบูชา
วันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ
๑. วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (เพ็ญเดือน ๓)
๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกัน โดยมิได้นัดหมาย
๓. พระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
๔. พระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ

มาฆบูชา การบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ ในโอกาสคล้ายวันประชุมใหญ่แห่งพระสาวก ซึ่งเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ณ พระเวฬุวัน หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ที่พระองค์ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์
(การปลงพระชนมายุสังขาร ก็ตรงในวันนี้)

โอวาทปาฏิโมกข์ [โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก]
หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่า วันมาฆบูชา
(อรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา),
คาถาโอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน)

สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ

อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ


แปล:
การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑
การบำเพ็ญแต่ความดี ๑
การทำจิตต์ของตนให้ผ่องใส ๑
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง,
พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม,
ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,
ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑
ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑
ที่นั่งนอนอันสงัด ๑
ความเพียรในอธิจิตต์ ๑
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า
ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส


ที่มา :
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=มาฆ&detail=on
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C1%D2%A6&detail=on
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 10, 2020, 07:05:53 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 10, 2020, 07:06:11 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #95 เมื่อ: ?ՉҤ? 10, 2020, 07:07:01 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 16, 2020, 01:15:45 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #96 เมื่อ: ?ՉҤ? 16, 2020, 01:15:57 PM »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #97 เมื่อ: ?ՉҤ? 28, 2020, 08:13:41 AM »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #98 เมื่อ: ????¹ 03, 2020, 08:22:42 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 03, 2020, 10:49:56 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #99 เมื่อ: ????¹ 16, 2020, 02:40:25 PM »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #100 เมื่อ: ????¹ 16, 2020, 03:04:05 PM »

ที่มา : Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo/

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 22, 2020, 06:57:26 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #101 เมื่อ: ????¹ 22, 2020, 06:56:52 AM »

ที่มา : Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 05, 2020, 10:44:45 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #102 เมื่อ: ?Զع?¹ 05, 2020, 10:42:13 AM »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10381
  • ดูรายละเอียด
* รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« ตอบ #103 เมื่อ: ?Զع?¹ 05, 2020, 10:43:30 AM »
ที่มา : Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 05, 2020, 10:50:10 AM โดย ยาใจ »