ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*  (อ่าน 21712 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ เรื่อง "  อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท " * ใหม่ *


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/43-ariyasajjainpatijja.pdf 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 28, 2013, 08:38:47 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง " เอกายนมรรค " * ใหม่ *


คลิ๊ก=>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/44-aekayanamakka.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 16, 2013, 07:02:28 AM โดย ยาใจ »


ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง  " สวดธรรม "  * ใหม่ * โดย อ.สุภีร์  ทุมทอง
หนังสือสวดสาธยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/46-suaddhamma.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 17, 2013, 05:45:46 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง " อริยสัจ ๔ " * ใหม่ * โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ถอดจากคำบรรยายที่ชมรมคนรู้ใจคลิ๊ก=> http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/47-4Nobletruth.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 17, 2013, 05:46:29 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด

หนังสือสวดสาธยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เล่มเล็ก * ฉบับพกพา *คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/48-suaddhamma-small.pdf

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

เนื้อหากล่าวถึงสภาวะแห่งศรัทธา และศรัทธาที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 2 ระดับ คือ
(1) ตถาคตโพธิศรัทธา ความมั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
(2) ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยของเหล่าพระอริยเจ้าคลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/49-rightsatha.pdfที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 15, 2014, 07:22:31 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากการจดบันทึกย่อคำบรรยายของ พ.ญ.อรวรรณ ศิลปกิจ บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม ที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555

เนื้อหากล่าวถึงเครื่องมือหลักในการพัฒนาจิต เพื่อให้จิตมีความพร้อมในการใช้งาน ตั้งมั่น เป็นสมาธิ ได้แก่ ความเพียร สัมปชัญญะ
และสติ เทคนิควิธีการฝึก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/50-minddevelopement.pdfที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 15, 2014, 07:21:56 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากคำบรรยาย เรื่อง สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก ที่ ชมรมคนรู้ใจ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รวบรวมหลักธรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ เหมือนแผนที่สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ บรรยายเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อ 13 มีนาคม 2550

เนื้อหาประกอบด้วย
(1) ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
(2) ชีวิตคือกายกับจิต
(3) เข้าใจชีวิต เข้าถึงธรรม
(4) หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
(5) ลำดับขั้นตอนการศึกษาตามแนวสามัญญผลสูตร
(6) ไตรสิกขา
คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/51-mapofbavana.pdf
ที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 21, 2014, 06:54:45 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดเรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 12 - 15 เมษายน 2550

เนื้อหาประกอบด้วย

(1) หลักการภาวนา
(2) ธรรมะที่เกื้อหนุนการภาวนา
(3) การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ
(4) อยู่กับปัจจุบัน
(5) การอยู่ด้วยธรรม
(6) ความหลากหลายในการภาวนา
(7) พัฒนาการทางปัญญา
คลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/52-roadtonibbana.pdf
ที่มา :  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 19, 2014, 05:13:02 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง "อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ"

เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม โดย กลุ่มพุทธธรรมสวนหลวง ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 11-15 มกราคม 2557 เน้นอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนครอบคลุม ตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตา ทำให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้อริยสัจ และเป็นไปเพื่อนิพพาน


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/53-ariyamakkainpractice.pdf
ที่มา : http://www.ajsupee.com/#
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 03, 2014, 08:40:44 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง "อริยสัจ ๔ (รูปเล่มใหม่สี่สีปกแข็ง)"

เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก 4 ครั้ง เนื้อหาประกอบด้วย
 
(1) ความหมายของอริยสัจ
(2) ความสำคัญของอริยสัจ
(3) โทษของการไม่รู้อริยสัจ
(4) ประโยชน์ของการรู้อริยสัจ
(5) สิ่งที่ควรทราบพิเศษเกี่ยวกับอริยสัจ
(6) แจกแจงขยายความอริยสัจ รวบรวมคำอธิบายจากพระไตรปิฎกบาลี


จัดรูปเล่มใหม่ พิมพ์เป็นสี่สี ปกแข็ง ๔๐๗ หน้าคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/54-ariyasajja.new.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 28, 2014, 05:54:22 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง " พระพุทธเจ้า "

แปลและเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกา รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่การตั้งความปรารถนาแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกร การบำเพ็ญบารมี 30 ทัศ รวมเวลา 4 อสงไขย กับ 100,000 มหากัป จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า รวมทั้งรวบรวมธรรมดาของพระพุทธเจ้า คำอธิบายพระพุทธคุณ มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และความเป็นไปของพระธาตุ


คลิ๊กดาวน์โหลด ===> http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/055-buddha.pdfที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee?pnref=story
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 31, 2015, 05:43:23 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาเกี่ยวกับ โพธิปักขิยธรรม หมวดสติปัฏฐาน ๔ อธิบาย ความหมาย อานิสงส์ และแจกแจงเทคนิควิธีการปฏิบัติ ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ การตามดูกาย การตามดูเวทนา การตามดูจิต การตามดูธรรม อธิบายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/056-sattipattan4.pdf

ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee?pnref=story
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 31, 2015, 05:47:13 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ “คุณพระรัตนตรัย” นี้ ได้รวบรวมบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสรณะที่เลิศประเสริฐสูงสุด พุทธศาสนิกชนควรระลึกนึกถึงอยู่เสมอ เพื่อเป็นเครื่องชี้นำให้เกิดความสว่างในจิตใจ นำพาตนให้เข้าสู่การฝึกหัดพัฒนาตามแนวอริยมรรค จนสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ต่อไป

นอกจากบทสวดภาษาบาลีและคำแปลที่นิยมสวดกันดีอยู่แล้ว เนื้อหาในเล่มนี้ ได้แปลและเรียบเรียงความหมายจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ตอนอธิบายพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ มารวบรวมไว้ เพราะการได้ทราบความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละคำ นำมาเป็นเครื่องระลึกถึง ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความผ่องใสของจิต เกิดศรัทธาปสาทะในสิ่งที่เป็นเลิศ วิบากที่เลิศก็ย่อมมีแก่ผู้นั้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตอัคคัปปสาทสูตร

คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/057-khunpra.pdf
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 06, 2015, 03:05:22 PM โดย ยาใจ »